Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya 2017

El 17 de maig es va publicar al DOGC la resolució per la qual s’obre la convocatòria de les subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2017 a Catalunya (exclosa la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, que es regeixen per les bases i convocatòries aprovades pels consorcis d’habitatge respectius)

Aquesta convocatòria és pràcticament idèntica a la dels anys anteriors (2014, 2015 i 2016). A continuació se n’exposen els aspectes principals.

Requisits dels edificis:

Poden sol·licitar subvenció els edificis de tipologia residencial col·lectiva construïts abans del 1981 i que, com a mínim:

• Tinguin 8 habitatges.

• El 70% de la seva superfície construïda sobre rasant estigui destinada a habitatge (no computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent al d’habitatge).

• El 70% dels habitatges siguin el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment.
Excepcionalment poden demanar subvenció edificis que no compleixin algun d’aquests requisits (consulteu les condicions particulars a les Bases reguladores, Annex 1, apartat 4).
Tots els edificis han de disposar de l’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i el Certificat d’Eficiència Energètica.

En aquesta convocatòria s'ha eliminat la referència a  l'informe justificatiu d'ajustos raonables d'accessibilitat, amb el sobreentès que aquest informe ja està incorporat en l'IITE. Per altra banda, s'aclareix que l'accessibilitat es podrà assolir progressivament, a espera que un futur decret d'accessibilitat (actualment en fase de redacció) en determini possibles supòsits, obligacions i terminis.

L’ITE (elaborats a l’empara del Decret 187/2010 s’han d’haver presentat davant l’Agència d’Habitatge i haver estat admesos a aquest efecte), s’ha d’haver presentat davant l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya (en un termini màxim de 4 mesos des que es va emetre) per sol·licitar el Certificat d’Aptitud abans de presentar la sol•licitud de subvenció.

Actuacions subvencionables:

• Obres de conservació:  dels fonaments, l’estructura i les instal•lacions dels edificis. També es subvencionen obres de conservació de cobertes, terrats, façanes i mitgeres en edificis catalogats, i en edificis no catalogats sempre que aquestes obres de conservació s’executin simultàniament amb actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici.
Les obres han d’estar associades a la reparació de deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus a l’Informe d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE).

• Actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat: millora de l’envolupant tèrmica, millora de l’eficiència de les instal•lacions tèrmiques, incorporació d’equips de generació que utilitzin energies renovables, millores d’il·luminació, mesures per a l’estalvi d’aigua, millores per a complir els paràmetres del DB-HR Protecció enfront del soroll, etc.

Per poder optar a una subvenció d’aquest grup és obligatori realitzar com a mínim una de les tres primeres actuacions (millora de l’envolupant tèrmica, de l’eficiència de les instal•lacions tèrmiques o incorporació de renovables) de manera que s’aconsegueixi una reducció d’almenys un 30% de la demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’edifici respecte la seva situació inicial.

• Actuacions per a la millora de l’accessibilitat: instal•lació d’ascensors, remuntadors, rampes, productes de suport, elements d’informació, dispositius de comunicació entre els habitatges i l’exterior, etc.

Terminis per sol·licitar la subvenció:

Subvencions subjectes al règim de concurrència pública no competitiva: 
Per la seva excepcionalitat i urgència, en aquest grup s’inclouen les actuacions relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici que poden representar un risc per a la seguretat de les persones, i les millores d’accessibilitat quan a l’edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys.

Les sol·licituds d’aquest grup es concedeixen seguint l’ordre d’entrada al registre i les obres no es poden haver iniciat abans del 17 de maig (data de publicació de la convocatòria). El termini de presentació de sol•licituds finalitza el 31 de juliol de 2017.

Subvencions subjectes al règim de concurrència pública competitiva:

Per a actuacions no descrites en el grup anterior, es poden sol•licitar ajuts per a obres que s'hagin iniciat a partir de l’11 d’abril de 2013 i compleixin els requisits de les bases de la subvenció, i es resolen comparant les sol•licituds presentades en funció de la seva puntuació (les actuacions que es consideren prioritàries tenen més punts que les altres). Es pot consultar el criteri de puntuació a les Bases reguladores, Annex 1 apartat 10.1. Per a aquestes sol·licituds, el termini de presentació finalitza el 30 de juny de 2017.

Imports de la subvenció: (Aquests preus es poden incrementar un 10% en edificis catalogats)
     
 

Quantia màxima:

• 11.000 €/habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local que participi a les despeses de les actuacions. (Aquests preus es poden incrementar un 10% en edificis catalogats)

• 35% del cost subvencionable de l’actuació, en general.

• 50% del cost subvencionable de l’actuació en millores d’accessibilitat, de forma excepcional.

Com a novetat s’afegeix al pressupost protegible (cost subvencionable) les Despeses Generals i el Benefici Industrial de l’oferta de l’empresa que s’hagi escollit per dur a terme les obres de rehabilitació. Es puntualitza també que l’import de la subvenció concedida no s’incrementa quan els costos de les obres són superiors al pressupost inicialment protegit.

Respecte al pagament a compte en forma de bestreta (que pot arribar a ser com a màxim d’un 60% de l’import de la subvenció) l’obra que cal justificar com a executada per cobrar-la és com a mínim l’import equivalent a la bestreta.

Com sol·licitar i tramitar els ajuts:

Pot sol·licitar els ajuts el president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici. Les sol•licituds, en imprès normalitzat, es poden presentar a les oficines locals d'Habitatge que consten a l’Annex 4 de les Bases.

Més informació i accés al tràmit de sol•licitud des del web de la Generalitat de Catalunya

Accés a les Bases reguladores (DOGC 28/4/2017) i a la Convocatòria (DOGC 17/5/2017).