En edificis nous d’habitatges, i les modificacions o ampliacions de les ja existents, només es poden utilitzar conductors de classe mínima de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1. A tots els edificis nous d’habitatges, i totes les modificacions o ampliacions de les ja existents, únicament es poden utilitzar conductors de classe mínima de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1. És a dir, cables d’alta seguretat tipus Afumex Class (AS), segons ens expliquen des de Prysmian Group. Així s’estableix al Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, publicat el 9 de novembre de 2023 i al DOGC.

Un percentatge elevat dels incendis d’origen conegut s’inicia a les canalitzacions elèctriques. Instal·lar cables amb reacció al foc millorada, amb més ignifugació, menys despreniment de fums, gasos o partícules incandescents, així com més transparència de fums, és una mica d’especial rellevància que atenua enormement els efectes col·laterals dels incendis.