L’Ajuntament de Barcelona obre una nova convocatòria per sol·licitar les subvencions per la transformació digital a les empreses de comerç, serveis i associacions de comerciants.

Cal presentar la documentació abans del 30 de juny


Objectius:

  • Facilitar la transformació digital dels comerços i les associacions de comerciants
  • Millorar el nivell de maduresa
  • Crear avantatges competitius
  • Donar resposta a les noves necessitats del consumidor digital

Beneficiaris

  • Empreses de comerç al detall situades a peu de carrer
  • Empreses de prestació de serveis a la persona situades a peu de carrer
  • Les associacions de comerciants territorials sense afany de lucre amb seu a la ciutat de Barcelona.

Accions subvencionables

Les modalitats a les quals us podeu acollir són les següents:

1. Obtenció de presència bàsica o àmplia a Internet:

El comerç desenvolupa la seva presència a Internet creant o actualitzant una web adaptada per dispositius mòbils, almenys en català, amb secció de notícies, on s’informa els consumidors de la seva ubicació i les dades de contacte, productes i serveis oferts, novetats, notícies i/o implementa analítica web i/o crea o actualitza perfils a xarxes socials i/o implementa el seu perfil de Google Maps/Google My Business, publicant continguts específics a Internet i/o adaptant la seva web als requeriments de LOPD.

Les accions subvencionables són:

– Obtenció de presència a Internet

1.1. Registre de domini, contractació de hosting i/o servei de correu electrònic.
1.2. Implementació o actualització de la plana web del negoci.
1.3. Creació o actualització de perfils a xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube, Google Maps / Google My Business).
1.4. Instal·lació, configuració d’analítica web (Google Analytics, etc.).
1.5. Disseny imatge corporativa digital (logotip, llibre d’estil, etc.).
1.6. Creació de continguts específics per Internet (fotografies, vídeos, butlletins de notícies, notícies, reportatges, notes de premsa, capçaleres de xarxes socials, bàners, creativitats, etc.).
1.7. Adaptació de la web a requeriments de la LOPD.

2. Desenvolupament d’una presència activa a Internet.

El comerç utilitza internet com a canal de comunicació amb els seus clients, realitzant una gestió activa dels diferents canals de comunicació digital disponibles (web, xarxes socials, e-mail, etc.) i/o posa en marxa accions de màrqueting digital i/o participa en plataformes de venda en línia i/o directoris sectorials per tal de millorar la seva competitivitat i iniciar un canal de venda en línia.

Les accions subvencionables en aquest apartat són:

– Contractació de serveis de comunicació digital.

2.1. Gestió de perfils i publicació de continguts a xarxes socials (community manager).

2.2. Creació i publicació de continguts a la web del negoci i Internet (notícies, reportatges, vídeos, fotografies, etc).

2.3. Creació i publicació de newsletters (butlletins de notícies).

– Contractació de serveis de màrqueting digital.

2.4. Posicionament web (SEO).

2.5. Publicitat a internet (SEM, PPC, Display, email Màrqueting).

2.6. Publicitat a xarxes socials.

– Participació en plataformes de venda en línia, directoris especialistes, plataformes de senyalització digital (digital signage) o similars.

2.7. Registre en plataformes de venda en línia o directoris (quotes de registre i subscripció).

2.8. Creació i gestió de catàlegs en línia.

2.9. Contractació de serveis de senyalització digital multimèdia incloent pantalles de display o altres similars, tant per senyalització a interiors com a exteriors.

Quantitat

  • Se subvenciona el 50% de les accions de digitalització realitzades.

  Imports màxims a atorgar per modalitats i activitats:Modalitat 1.

Obtenció de presència bàsica o àmplia a Internet:
– Import màxim pel conjunt de les accions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: 1.000.-€

Modalitat 2. Desenvolupament d’una presència activa a internet:
– Import màxim pel conjunt de les accions 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6: 2.000.-€
– Import màxim en total per les accions 2.7, 2.8 i 2.9: 500.-€

Requisits

1) És necessari que els projectes a subvencionar es duguin a a terme a través d’empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.
2) Les actuacions per a les quals es sol·liciti la subvenció s’han de realitzar i liquidar durant l’any 2018.
3) Disposar de la documentació que acrediti l’exercici de l’activitat (llicència, autorització o comunicat) de l’establiment comercial.
4) Tenir seu social a la ciutat de Barcelona.
5) Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona, un cop exhaurits els terminis.
6) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i l’Agència Estatal de l’Administració Tributària; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.
7) No haver estat mai objectes de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere (segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes).

Documentació que cal presentar.

Doc. 1 Instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.

Doc. 2 Formulari descriptiu del projecte on es defineixen les accions que es duran a terme.

Doc. 3 Qüestionari de presència a Internet. Realitzar el qüestionari de presència a Internet habilitat a la pàgina web de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions.

Per a la realització del qüestionari de presència a internet i assessorament derivat d’aquest es podran dirigir al servei d’atenció presencial de l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE).

Edifici Mediàtic. C. Roc Boronat, 117, 08018 Barcelona. Tel. 933209600.

Link: https://empreses.barcelonactiva.cat/

Doc. 4  Autodiagnòstic TIC per a empreses del comerç i serveis del Consorci de Comerç, Artesania i moda de Catalunya (http://autodiagnosi.ccam.cat/).

Les sol·licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes bases s’han de formular mitjançant els documents normalitzats, que es els podreu descarregar de la en el següent enllaç:

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

Vols més informació? Posat en contacte amb nosaltres: cuinescat@greincat.cat