En aquest Reial Decret s’estableixen les quanties que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2017, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per al personal al servei de la llar familiar.

Les quanties per a l’any 2017 suposen un increment del vuit per cent respecte a les del 2016, com a conseqüència de la millora de les condicions generals de l’economia i afavorint-ne, de forma equilibrada, la competitivitat.

Les quanties que s’estableixen són les següents:

1- El Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a qualsevol activitat en l’agricultura, la indústria i els serveis serà de 707,70 euros/mes o 23,59 euros/dia, depenent de si està fixat per dies o per mesos i tenint en compte que l'SMI en còmput anual en cap cas podrà ser inferior a 9.907,80 euros.

Aquesta quantia computa únicament la retribució en diners sense que el salari en espècie pugui en cap cas donar lloc a la minoració de la seva quantia íntegra.

Tanmateix, aquest salari s’entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitza una jornada inferior respecte a la jornada completa, el salari mínim aplicable es determina a prorrata.

2- Els treballadors eventuals i temporers els serveis dels quals en una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies percebran, conjuntament amb l'SMI esmentat, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries corresponents al salari de trenta dies cadascuna d’elles, sense que en cap cas la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 33,51 euros per jornada legal en l’activitat.

3- L'SMI dels empleats de la llar que treballin per hores serà de:

5,54 euros per hora efectivament treballada.

Per a més informació http://www.salariominimo.es/
Boe RD 742/2016