L’article 115.1 LGSS defineix un accident de treball en els següents termes: “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.

El principal responsable en cas d’accident laboral és l’empresari.


Varies disposicions normatives de la legislació laboral estableixen l’existència de responsabilitat civil en cas d’un incompliment de les mesures de seguretat en el treball i de prevenció de riscos laborals.

En aquest àmbit, la culpa del empresari equival a l´incompliment de les mesures de prevenció previstes en les normes laborals.

Si els accidents laborals es produeixin tot i complir per part del empresari les normes de seguretat o de prevenció d’accidents, es considera que el compliment de les obligacions reglamentaries no exonera de responsabilitat al empresari, ja que es qualifica la seva responsabilitat com una responsabilitat per risc.

La excepcionalitat d’aquesta regla general de responsabilitat de l’empresari es quan els danys derivats d’accidents de treball no s’hagin pogut prevenir, o que tot i que haguessin sigut previsibles, eren inevitables.

Així doncs, si el compliment de les mesures de seguretat no evita l’accident, voldria dir que hi ha una insuficiència d’aquestes mesures per la prevenció de determinats riscos, el que comportaria la responsabilitat del empresari.

Des del Gremi hem preparat un document que dona respostes a les principals preguntes en matèria de PRL.
+INFO

Recordeu que el Gremi te un conveni de col.laboració amb SPASS per tal de que les empreses agremiades estigueu sempre al dia en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

El vostre contacte és el Sr Joaquim Bardolet jbardolet@spass.es / tel 618121776. Cal que us identifiqueu com a agremiats

+INFO