Quines novetats ens porta el nou Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis?

El BOE de 12 de juny de 2017 ha publicat el Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI), l'entrada dels quals en vigor serà dins de 6 mesos.

Aquí teniu un petit resum amb el més destacat a tenir en compte pels projectistes, ja que el reglament ve carregat d'exigències per als productes (equips, sistemes o els seus components), els instal·ladors i els manteniments, però no tant de requisits de projecte, que és el que ens interessa.

Un aspecte interessant a destacar és la referència a productes no tradicionals o innovadors pels quals no existeix norma, que hauran de comptar amb una avaluació tècnica favorable de la ideoneitat per l'ús previst.

També es fa referència als "models únics" que són aquells equips i sistemes dissenyats específicament per una instalació determinada. Aquests models únics hauran de comptar amb un projecte signat per tècnic titulat competent, en el qual es es acrediti el compliment de totes les prescripcions de seguretat exigides pel reglament, especificant les característiques tècniques de Disseny, funcionament, Instal·lació i manteniment. 

Però, com pot afectar en el disseny dels espais aquest nou reglament?

En realitat hi ha poques referències dimensionals o condicions constructives.

Algunes d'elles:

– Alçada de col·locació dels equips: En el següent esquema es pot veure gràficament què exigeix el reglament per als extintors, BIES i polsadors manuals d'alarma (per a la resta d'instal·lacions no existeixen condicions específiques).

A més dels elements de l'esquema, les preses dels sistemes de columna seca situades en l'exterior i les sortides de planta han de tenir el centre de les seves boques a 0,90 m sobre el nivell del sòl.

Distàncies màximes per a equips: El RIPCI regula la distància màxima que ha d'existir entre qualsevol origen d'evacuació i un element de protecció o entre elements:

  • Polsadors manuals:  25,00 metres des de qualsevol origen d'evacuació.
  • Extintors: 15,00 metres des de qualsevol origen d'evacuació.
  • BIE: 50,00 metres entre BIES (manega plana o semirrígida). En qualsevol cas, la totalitat del sector haurà d'estar coberta per BIEs quan siguin necessàries, considerant el radi d'acció l'equivalent a la longitud de la mànega més 5,00 metres (la longitud màxima de mànega és de 20,00 metres si són planes i 30,00 metres si són semirrígides).
  • Columnes seques: La distància entre les columnes seques ha de ser inferior a 60,00 m, mesurats sobre recorreguts d'evacuació. Cada columna ha de disposar de presa en façana.
  • Mantes ignífugues: Es col·locaran en aquells punts en els quals s'estimi major probabilitat d'ús.
  • Hidrants: Per considerar una zona protegida per hidrants contra incendis s'han de complir que la distància de recorregut real, mesura horitzontalment, a qualsevol hidrant, sigui inferior a 100 m en zones urbanes i 40 m en la resta; que almenys, un dels hidrants (situat, si pot ser, en l'entrada de l'edifici) tingui una sortida de 100 mm, orientada perpendicular a la façana i d'esquena a la mateixa. En el cas de hidrants que no estiguin situats en la via pública, la distància entre l'emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegits,mesura perpendicularment a la façana, ha d'estar compresa entre 5 m i 15m.

A més de l'anterior, és necessari conèixer que al costat dels equips "tradicionals" (BIES, extintors, columna seca…), el reglament inclou uns altres com a sistemes fixos d'extinció per pols, sistemes d'extinció per agents extintors gasosos, per aerosols condensats, mantes ignífugues…

En tots els casos,  per a la posada en servei de les instal·lacions, el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI) estableix dos supòsits:

1.Establiments i zones d'ús industrial regulats pel Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials. La instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis requerirà la presentació d'un projecte, redactat conforme a l'establert en la norma UNEIX 157653 o documentació tècnica, davant els serveis competents en matèria d'indústria de la Comunitat Autònoma.
2.Edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació del *DB-SI "Seguretat en cas d'incendi". S'atindran al que es disposa en el punt anterior quant a la presentació del corresponent projecte. 

I per a la posada en servei es requereix:

1.Un certificat de l'empresa instal·ladora, emès per un tècnic titulat competent designat per la mateixa, en el qual es farà constar que la instal·lació s'ha realitzat de conformitat amb l'establert en el RIPCI i d'acord al projecte o documentació tècnica.
2.Disposar d'un contracte de manteniment subscrit amb una empresa instaladora habilitada.

Font: 2g asesoramiento tecnico