SUBVENCIONS AJUNTAMENT DE BARCELONA PER ESTABLIMENTS COMERCIALS

La campanya per a la protecció i millora del paisatge urbà "Barcelona, posa't guapa" ofereix un programa d'ajuts adreçat de manera específica a aquelles persones titulars de locals comercials i d'activitats professionals o de serveis.

Els locals comercials on es desenvolupi l'activitat hauran de tenir una superfície de fins a 500 m2. En el cas d'establiments de concurrència pública, bars, restaurants i similars, hauran de ser de menys de 50 places.

Els titulars d'activitats que no siguin de nova implantació en locals comercials amb les característiques definides podran acollir-se a la totalitat d'actuacions subvencionables.

Els titulars d'activitats de nova implantació en locals comercials amb les característiques definides podran acollir-se únicament a les actuacions de supressió de barreres arquitectòniques i de retolació en català.

Qué es subvenciona?

El cost de les obres, el cost de les llicències o autoritzacions administratives, els tributs que gravin les actuacions (excepte aquells que tinguin caràcter recuperable), els honoraris tècnics i si s’escau els costos de les diagnosis i estudis tècnics previs a l’elaboració del projecte. L’import del pressupost que consta a la llicència municipal de les obres ha de coincidir amb el pressupost d’execució material de l’empresa que les realitza.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que promoguin obres o actuacions com a propietaris o titulars del dret, usufructuaris, arrendataris o per altres títols jurídics d'igual naturalesa admissible en dret. Podran fer-ho per si mateixes o mitjançant els seus representants legals degudament acreditats. Cal estar al corrent dels deutes fiscals amb l’Ajuntament

Procediment: 

  1. No haver començat les obres
  2. Sol·licitar la inscripció prèvia i la sol.licitud de subvenció
  3. Un cop rebuda la sol·licitud d’inscripció, l’Institut emetrà un informe tècnic amb els requisits que hauran d’acomplir les actuacions objecte de subvenció en el termini de 30 dies naturals des de la recepció de la sol·licitud d’inscripció.
  4. Les subvencions seran concedides o denegades mitjançant resolució administrativa en el termini màxim de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud
  5. Comunicar a l’Institut de l’inici de les obres com a màxim 10 dies despres d'iniciar-se. Termini de 6 mesos naturals per a l'execució de les obres,(s'hauran de realitzar de conformitat amb les prescripcions i terminis assenyalades a la llicència i a l'informe tècnic). Aportar assabentat, comunicat d’obres menors o llicència.
  6. Comunicar la finalització de les obres dins dels deu dies naturals següents.
  7. Aportar les justificacions: les taxes i impostos, el cost de les obres, mitjançant les factures i rebuts, originals o còpies compulsades,  en el termini de trenta dies naturals des de la finalització de les obres. A les factures originals, s’hi farà constar que han servit per justificar una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona.
  8. El pagament de les subvencions es farà en el termini de dos mesos des de la data de la resolució d'aprovació de la concessió, mitjançant transferència bancària a favor del beneficiari.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES EN ESTABLIMENTS COMERCIALS

1. Renovació de la imatge exterior

Adequació de la imatge exterior i retolació comercial dels establiments comercials ja existents i instal·lació de retolacions exteriors en català en locals nous o ja existents.

Actuació que vol impulsar el compliment de la normativa vigent sobre retolació comercial. El contingut del rètol, incloent-hi la identificació de l'activitat, haurà d'estar escrit en català, amb l'única excepció del nom propi registrat de l'establiment. També es podrà incloure, en un espai que no superi el 20% del total de la superfície de retolació, missatges en altres llengües, sempre que siguin traduccions del text principal en català.

A aquesta subvenció podran acollir-se tots els establiments d’activitat comercial, empresarial o social amb identificació en el paisatge urbà, encara que siguin de nova implantació.

La quantitat de la subvenció és del 25% del pressupost subvencionable i en el cas de retolació exterior en català pot arribar fins al 40% del cost del nou rètol i fins a un màxim de 600 euros per local.

CLIK AQUÍ PER ACCEDIR ALS DOCUMENTS

2. Reubicació d'aparells d'aire condicionat

Actuació dirigida a la reubicació dels aparells d'aire condicionat, així com instal·lacions, conduccions i altres elements tècnics, per tal d'evitar molèsties a tercers i la contaminació visual que interfereix sobre la composició arquitectònica de les façanes.

S'exclouen explícitament aquells casos en què l'adequació sigui conseqüència de la instal·lació d'un negoci nou.

La quantitat de la subvenció pot arribar fins a un 25% del cost de les obres.

CLIK AQUÍ PER ACCEDIR ALS DOCUMENTS

3. Insonorització

Comprèn aquelles actuacions adreçades a insonoritzar el focus o l'origen del soroll i/o les vibracions causades pel funcionament d'aparells d'aire condicionat, extractors, ventiladors, cambres frigorífiques, compressors, bombes, torres de refrigeració o d'altres aparells mecànics necessaris per a l'activitat autoritzada.

En podran gaudir els titulars de locals industrials, comercials o de serveis situats en zones d'habitatges que tinguin permís d'activitat i produeixin sorolls i/o vibracions que causin molèsties a tercers.

S'exclouen explícitament aquells casos en què l'adequació sigui conseqüència de la instal·lació d'un negoci nou.

La quantitat de la subvenció pot arribar fins a un 25% del cost de les obres.

CLIK AQUÍ PER ACCEDIR ALS DOCUMENTS

4. Supressió de barreres arquitectòniques

Actuació adreçada a promoure la millora de l'accessibilitat en els locals comercials en què no sigui d'obligat compliment la normativa sobre aquesta matèria. Comprèn la instal·lació de rampes o plataformes, l'eliminació de desnivells i altres sistemes que facilitin l'accessibilitat a l'interior dels locals comercials (lavabos, emprovadors, portes…).

A aquesta subvenció podran acollir-se tots els establiments d’activitat comercial, empresarial o social amb identificació en el paisatge urbà, encara que siguin de nova implantació, als quals no sigui d’aplicació l’obligatorietat de supressió de barreres arquitectòniques.

La quantitat de la subvenció pot arribar fins a un 25% del cost de les obres.

CLIK AQUÍ PER ACCEDIR ALS DOCUMENTS

5. Millora de les condicions higienicosanitàries

Millora de les condicions higienicosanitàries dels establiments de concurrència pública. Actuació adreçada a bars, restaurants o establiments similars que vulguin adequar els banys i/o les cuines dels seus locals. Les propostes hauran de contemplar millores de la sostenibilitat i mecanismes de foment d'estalvi energètic, com ara punts de llum d'encesa i tancament automàtic, estalviadors d'aigua… Serà indispensable adequar l'accessibilitat en els serveis sanitaris del local, adaptant-los a la normativa vigent.

S'exclouen explícitament aquells casos en què l'adequació sigui conseqüència de la instal·lació d'un negoci nou.

La quantitat de la subvenció pot arribar fins a un 25% del cost de les obres.

CLIK AQUÍ PER ACCEDIR ALS DOCUMENTS