Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part de l'obra que tingui contractada, ha d'obtenir un llibre de subcontractació habilitat per l'autoritat laboral corresponent al territori en què s'executi l'obra.

L'habilitació consisteix en la verificació que el Llibre reuneix els requisits que estableix el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

Qui ho ha de tenir?

Totes les empreses que tinguin domicili social a Catalunya i que pretenguin subcontractar per a realitzar treballs en una obra.

Les obres han de comptar amb un llibre de subcontractació actualitzat on s'hi inscriuen les circumstàncies relatives als subcontractistes que hi intervenen.

El llibre ha de romandre a l'obra i ha d'estar a disposició del promotor, la direcció facultativa, el coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms que intervinguin en l'obra, el personal tècnic de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que participen en l'execució de l'obra.

On es pot adquirir? Al Gremi. Preu: 8 € (més IVA)

On cal portar-ho?

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habilitacio-del-llibre-de-subcontractacio?moda=1#apartat2pas2