Darrerament hem rebut moltes consultes referents a aquest tema.

L'obligació de pagar aquestes quotes està establerta en el Resolució, de 2 de març de 2012, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'acta de constitució formal de la Comissió Paritària del Conveni general del sector de la construcció, així com la quota empresarial a la Fundació Laboral de la Construcció.

El V Conveni col·lectiu del sector de la construcció, en el seu article 116, regula el pagament d'aquestes quotes.

Estan obligades al pagament de la quota a la Fundació Laboral de la Construcció totes aquelles empreses incloses en l'àmbit d'aplicació del Conveni General del Sector de la Construcció (Annex 2) en el qual apareixen les activitats enquadrades en el mateix. Tant si els treballadors de les empreses realitzen cursos amb la Fundació com si no es beneficien dels seus serveis gratuïts, l'empresa té obligació de pagar les quotes.

El V Conveni General del Sector de la Construcció, estableix la quota a pagar a la Fundació Laboral de la Construcció com un percentatge sobre la Base de cotització a la Seguretat Social. Per a l'any 2017, la quota es fixa en el 0,35% (BOE 03.03.2017). http://www.fundacionlaboral.org/cuotas

Recordeu que si la vostra activitat principal és la de Comerç del Moble de cuina i bany, podeu estar dins d’aquest conveni.

Gràcies a l’acord amb PIMEC, properament us informarem de com podeu obtenir un informe laboral a on us recomani a quin conveni cal que estigui la vostra empresa.

Recordeu també que segons el Conveni Laboral en que estigui la vostra empresa, l’empresari ha de tenir una assegurança per traballador.
Aquesta assegurança, com el seu nom indica, ve establerta pel conveni en que s’enquadra la nostra activitat i és de caràcter obligatori. Cobreix els accidents que pugui sofrir el treballador en l'acompliment de la seva labor. El prenedor és l'empresa i l'assegurat cadascun dels empleats.

EL GREMI US OFEREIX EL MILLOR PREU: des de 1€/mes/treballador