Publicat al BOE el reial decret llei 6/2020, d’adopció de mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública

Aquest dimecres s’ha publicat el reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten certes mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. Mitjançant aquest decret es promulguen mesures, entre d’altres, dirigides a garantir la protecció social de les persones treballadores que causin baixa per aïllament o malaltia a conseqüència del Covid-19, i també dirigides a garantir l’abastament del material necessari per al sistema nacional de salut.

 

En primer lloc, s’hi inclou que els períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores a conseqüència del virus Covid-19 tindran la consideració de situació assimilada a accident de treball, exclusivament a efectes de la prestació econòmica per incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, i en tots dos casos la duració d’aquesta prestació excepcional vindrà determinada a l’informe de baixa per aïllament i a la corresponent alta mèdica. La data del fet causant serà la que acordarà l’aïllament o la malaltia de la persona treballadora.

 

Tenen dret a aquesta prestació les persones treballadores per compte aliè o per compte propi que en el moment del fet causant estiguin en situació d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, que serà qui es farà càrrec d’aquesta prestació.

 

Per tant, d’aquest nou precepte es deriva que la Seguretat Social, de manera excepcional, abonarà la prestació d’incapacitat temporal durant els períodes d’aïllament o de malaltia causats pel virus Covid-19 en els percentatges corresponents per l’accident de treball i des del primer dia de la baixa.

 

En segon lloc, es modifica l’article quart de la llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública, que establia que quan un medicament o un producte sanitari es vegi afectat per dificultats excepcionals d’abastiment, i per garantir la seva distribució, l’Administració Sanitària podrà establir el seu subministrament centralitzat. Mitjançant aquesta modificació, s’inclou a la llista de productes que poden ser de distribució centralitzada “qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut”.