Només des de la unitat de tots, aconseguirem una posició forta per als reptes del futur

Com més Agremiats formem el Gremi, més forts serem. Per aquest motiu us volem premiar amb una quota mensual gratuïta per cada nou Agremiat que porteu.

Us recordem les condicions per a poder ser Agremiats:

– Alta IAE
  (amb algun dels epígrafs 501.3/504.1/504.2/504.3/504.5/507/653.2/653.4)

– Pòlissa i rebut o certificat acreditatiu d’assegurança en vigor de  Responsabilitat Civil (amb cobertura d’instal∙lacions de gas i subsidiària a les empreses subcontractades)

– Justificant del Pla de Prevenció de Riscos Laborals (compliment de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals)

– Declaració Jurada (segons model) del compliment de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos laborals, emesa per l’empresari, el Servei de Prevenció o Auditoria de Riscos.

Aquí teniu la Sol·licitud d'Alta de Nou Agremiat

Al formalitzar l'alta, tindreu la quota del mes següent gratuïta.