Recordeu que durant el mes gener heu de presentar a Hisenda les següents declaracions en els terminis que s’indiquen

Pagaments a compte  4art. trimestre 2017- Retencions IRPF de treballadors, professionals i lloguers – Models 111 i 115
Termini de presentació:                                               Fins a 22 de gener
Termini de presentació telemàtica domiciliada:     Fins a 15 de gener

Declaració  a compte de l´ impost sobre la Renta de las Persones Físiques IRPF. 4art Trimestre 2017– Model 130 
Termini de presentació:                                               Fins a 30 de gener
Termini de presentació telemàtica domiciliada:     Fins a  25 de gener

Liquidació de l´ Impost sobre el Valor afegit  – IVA 4art Trimestre de 2017- Model 303
Termini de presentació:                                               Fins a 30 de gener
Termini de presentació telemàtica domiciliada:     Fins a 25 de gener

Declaració Anual IVA – Model 390
Termini de presentació:                                               Fins a 30 de gener

Declaracions Informatives – Models 180 i 190
Termini de presentació:                                              Fins a 31 de gener
Declaració Anual d’Operacions amb tercers  – Model 347

Termini de presentació:                                              Fins a 28 de febrer