Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col•lectiu per als anys 2015 i 2016.

Data publicació: 12/04/2016
Codi: 79001695012000
Àmbit: Catalunya

Àmbit temporal: Les condicions pactades al present Conveni col·lectiu, entraran en vigor a tots els efectes, el dia 1 de gener del 2015, amb independència de la data de la seva publicació al DOGC.

La seva durada serà per dos anys fins al 31 de desembre de 2016.

Denuncia i revisió: a partir del dia 31 de desembre de 2016, el Conveni col·lectiu de treball es prorrogarà tàcitament i automàticament d'any en any.

Jornada: La jornada màxima serà de 1.808 hores anuals.

Retribucions: S'estableixen un salari base de grup i un complement per categoria o per plus Conveni, que són els que figuren en la columna corresponent de les taules salarials annexes.

Per a l'any 2015 les taules salarials són les resultants d'incrementar un 0.5% les taules salarials de l'any 2014 amb efectes del 01 de gener de 2015. Per a l'any 2016 s'acorda incrementar les taules salarials annexes un 0.6% amb efectes de l'1 de gener de 2016.

Les empreses abonaran en un termini no superior 4 mesos, des de la publicació del present Conveni en el DOGC els endarreriments corresponents al període compres entre l'1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015.

DESCARREGAR EL CONVENI