Ja és hora de renovar els Certificats dels teus vehicles per l’Àrea DUM.

Els certificats que teniu ara dels vostres vehicles, tenen una validesa fins a 30 de juny de 2019, s’han de renovar.

Per a renovar-los necessitem que ens indiqueu

 • Nom Agremiat:
 • Marca i Matrícula vehicle:

Si no renoves, la teva matrícula serà donada de baixa.

Les renovacions seran fins a 31 de desembre de 2019

Les renovacions tenen un cost de 6€

Sol·litud de renovació

Si el que necessites es donar d’alta un nou vehicle:

 • Formulari complimentat
 • Fotocopia de la fitxa tècnica del vehicle

Els certificats seran vàlids fins a 30 de juny de 2019

Els certificats tenen un cost de 6€

Sol·litud d’Alta

Qué significa tenir aquest Certificat per al teu vehicle?

 • La matrícula del teu vehicle serà donada d’alta a la base de dades de l’Ajuntament de Barcelona
 • Aquest permís serà vàlid únicament mentre es mantingui la qualificació d’agremiat al Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya i l’agremiat es compromet a que si durant el període de vigència del permís, l’agremiat causés baixa, i aquest permís quedarà sense efecte i serà retornat al Gremi en un període màxim de 7 dies hàbils
 • El titular es compromet a fer un bon ús de l’autorització i a l’acompliment de les condicions d’utilització.
 • La vigència de l’autorització és de sis mesos i caldrà ser renovada els mesos de gener i juny.
 • A les zones de càrrega i descàrrega únicament hi poden estacionar camions, furgonetes i vehicles mixtos de dues places.
 • L’ús inadequat de l’estacionament o el falsejament de les dades comportarà la retirada definitiva de l’autorització.
 • Aquest vehicle disposarà d’un horaris especials per l’Àrea DUM de Barcelona
 • Els certificats seran vàlids fins a 31de desembre de 2019
 • Els certificats tenen un cost de 6€