La Llei 10/2017, de 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i cambra del Codi civil de Catalunya, introdueix una sèrie de normes que permeten determinar la forma d'administrar el llegat relatiu a l'activitat de cada persona en els entorns digitals.

Entre els actius d'una herència digital, la llei distingeix les comunicacions electròniques, els comptes a les xarxes socials, l'emmagatzematge d'arxius en el núvol i els béns, serveis o dominis adquirits pel mort.

La legislació vigent en matèria de successions no dóna resposta als drets i obligacions de naturalesa jurídica que poden derivar-se sobre els diferents arxius que hagi generat l'activitat dels prestadors de serveis digitals, perquè sovint els contractes que se subscriuen amb els prestadors de serveis digitals o les polítiques que aquests tenen en vigor no preveuen què succeeix quan la persona mor o quan té la capacitat judicialment modificada i, per tant, quin ha de ser la destinació dels arxius digitals.

Amb la Llei 10/2017, de 27 de juny, es pretén donar resposta a aquestes necessitats. La introducció d'aquestes novetats comporta la modificació  del llibre segon i cambra del Codigo Civil de Catalunya.


L'aspecte més important a destacar és que en cas de mort, la Llei regula el règim de voluntats digitals, preveient que el testament, el codicil o les memòries testamentarias també puguin contenir voluntats digitals i designar a la persona encarregada de la seva execució.

A falta de disposicions d'última voluntat, les voluntats digitals poden ordenar-se mitjançant un document de voluntats digitals que ha d'inscriure's en el Registre electrònic de voluntats digitals, la creació de les quals, regulació i accés també es contempla.

Per a més informació:

Carmen Bech, Advocada
cbech@bbsabogados.com
Telef 93.232.70.11