NOVA CONVOCATÒRIA: inici 28 de maig del 2018

Si ets autònoma o autònom: llança’t!

A Barcelona t’estalviaràs fins a 4.000 euros el primer any.

EN QUÈ CONSISTEIX?

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, llança una convocatòria d’ajuts a les persones autònomes amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega de despeses que l’autònom/a ha d’assumir durant el primer any d’activitat.
La quantia de la subvenció es calcularà segons les despeses justificades en el moment de la sol·licitud (exclòs l’IVA), a nom d’un/a únic/a sol·licitant, i amb els topalls màxims d’atorgament segons l’edat en la data d’inici de l’activitat:
• 3.600 € per a persones de 31 a 39 anys
• 4.000 € en cas de tenir una edat igual o inferior a 30 anys, o igual o superior a 40
• Despeses subvencionables:
• Quotes de la Seguretat Social
• Impostos relacionats amb l’inici de l’activitat econòmica i el primer establiment
• Despeses de gestoria i assessorament
• Lloguers de locals o despatxos afectes fiscalment a l’activitat
• Lloguer d’espais de cotreball (coworking) i/o serveis prestats per aquests establiments en relació a l’activitat professional

QUI POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ?

Totes les persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a:
• Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals)
• Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat i que compleixin els següents requisits:
• Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 1 de desembre de 2016
Alta fiscal a la ciutat de Barcelona com a empresaris o empresàries individuals
Empadronament a la ciutat de Barcelona com a mínim tres mesos abans de l’alta fiscal
Trobar-se en situació d’atur abans de l’inici de l’activitat
• No haver constat al RETA per la mateixa activitat en l’any anterior a la data d’alta
• Estar al corrent de les obligacions tributàries

Finalització: 30 de juny del 2018

Preguntes freqüents / Programa d’ajuts Llança’t

1.- Com es registren les sol·licituds?
Es podran registrar les sol·licituds de subvenció fins al 30 de juny de 2018, aportant tota la
documentació necessària per via telemàtica:

Per Internet, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona amb Certificat Digital:
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/tramits
Podeu consultar els certificats digitals admesos en aquest enllaç:
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/certificatLogin/default.html

2.- És compatible aquesta subvenció amb altres ajuts ?
Sí; les subvencions són compatibles amb qualsevol altre ajut. La suma total però no podrà superar el cost de l’inici de l’activitat econòmica.
3.- Com s’acredita l’alta fiscal a Barcelona ?
Mitjançant els models 036 i/o 037 (Cens d’empresaris, professionals i retenidors – Declaració censal d’alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada els models d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques
– Agència Tributària) i/o Llicència d’activitat expedida per l’Ajuntament de Barcelona.
4.- Com es cobra la subvenció?
Mitjançant un únic ingrés en el compte bancari indicat, un cop aprovada la sol·licitud.
5.- Com sabré l’estat de la meva sol·licitud ?
Rebrà informació de la publicació al BOP de la resolució del seu expedient mitjançant SMS.
6.- Com s’acredita la situació prèvia (atur) a l’inici de l’activitat?
Amb l’informe de Vida Laboral, on es reflecteix que no s’estava donat d’alta en la data anterior a la d’inici de la nova activitat. No cal registre com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
7.- On puc aconseguir el full de sol·licitud de transferència bancària? Cal que estigui segellat per l’entitat financera?
Es tracta d’un model estandarditzat que es pot trobar al web www.barcelona.cat/tramits i que cal que estigui signat i segellat per l’entitat bancària.
8.- Com puc acreditar que s’han fet efectius els pagaments de les despeses que generen la sol·licitud?
Les despeses i pagaments associats als conceptes subvencionables hauran de ser acreditats per una
entitat financera o mitjançant el corresponent rebut.
Quan es presenta còpia d’un taló nominal lliurat, cal aportar el corresponent document de l’entitat bancària conforme s’ha fet efectiu el taló.
9.- Com s’acredita que l’autònom (o societat cooperativa) està al corrent de pagaments (amb Seguretat Social, Hisenda…) ?
L’equip encarregat de la gestió del programa fa les gestions necessàries per obtenir directament aquestes acreditacions, tant pel que fa a persones físiques com jurídiques.
10.- Poden altres taxes o preus públics no esmentats a les bases de l’ajut ser incloses com a despeses si són necessàries per al desenvolupament de l’activitat?
A banda de les despeses de Seguretat Social del primer any i de gestoria/assessoria per a la posada en marxa de la nova activitat, només es tindran en compte les despeses associades a tributs/taxes i preus públics locals i autonòmics relacionats amb l’inici de l’activitat econòmica, el primer establiment i el primer any, així com els informes tècnics obligatoris per a la legalització de la nova activitat.
11.- Estic cotitzant al Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es com a soci d’una Societat Limitada, puc accedir a l’ajut?
No. La subvenció s’adreça a empresaris i empresàries individuals. Per això només es pot accedir a l’ajut en els casos de persones autònomes vinculades a formes jurídiques personalistes: empresari/ària individual, comunitat de béns i Societat Civil Particular (SCP).
12.- Per calcular les despeses subvencionables, es té en compte l’IVA ?
No. Caldrà descomptar els imports pagats en concepte d’IVA per fer el càlcul de les despeses que es
justifiquen.
13.- Es poden acollir a la subvenció professionals com arquitectes, advocats, advocades, metges o metgesses que no s’hagin donat d’alta al Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es ?
Sí, si compleixen la resta de requisits. Podran justificar despeses com lloguer, gestoria i assessorament i taxes. No es contemplaran com a despeses justificables las quotes a mútues contractades com a alternativa a la Seguretat Social.
14.- S’haurà de declarar la subvenció a Hisenda.
Sí. L’ajut rebut s’ha de declarar a efectes fiscals (AEAT / IRPF) com a “subvenció d’explotació” i en relació a l’exercici dins del qual es percep.