El passat dia 1 de gener van entrar en vigor la totalitat de les mesures previstes a la llei de mesures urgents per al treball autònom. Malgrat que algunes mesures totalment aïllades no veuran la seva plena efectivitat fins a l’aprovació dels PGE de 2018 (que esperem per a mitjan any), la gran majoria si que són aplicables des d’inicis d’any.

Principals mesures:

 • Reducció dels recàrrecs per pagament fora de termini a la SS.

Es redueixen els recàrrecs per impagament de quotes, que durant el primer mes d’impagament seran només del 10%. A partir del segon mes, els recàrrecs seran del 20% habitual.

 • Devolucions de SS d’ofici

Quan hi ha una situació de pluriactivitat, si les cotitzacions a la SS són superiors a la màxima, l’autònom tindrà dret al reintegrament del 50% de l’excés. És a dir, que si un autònom treballa per compte aliè i cotitza per CC per la quantia màxima i paga una quota d’autònoms de 243,75€/mes, cada mes tindrà dret que se li retorni la meitat dels 243,75€, encara que hagi superat la quantia màxima de cotitzacions.

 • Millora en l’accés a la tarifa plana o bonificació del 80% de la quota per contingències comunes.

Es facilita l’accés a la tarifa plana o bonificació i s’amplia.

Requisits: No haver estat d’ALTA en el RETA en els 2 anys anteriors. Si han gaudit de la tarifa plana, no hauran d’haver estat d’alta en els anteriors 3 anys. Per a primeres altes en el RETA, no hi ha requisits.

Funcionament: La quota reduïda de 50€ o reducció del 80% de la quota per contingències comunes tindrà una durada de 12 mesos. Del mes 13 al 18, la reducció serà del 50% de la quota per contingències comunes. I dels mesos 19 a 24, la reducció/bonificació de quotes serà del 30% de la quota per CC.

50€ / 80% quota CC

50% quota CC

30% quota CC

12 mesos

6 mesos

6 mesos

 

Col·lectius amb ajuts addicionals:

 • Autònoms joves (menors de 30 anys o 35 si són dones) que causin alta inicial o no hagin estat donats d’alta en els darrers 2 anys. Gaudiran d’una bonificació addicional de 30€ sobre la quota de contingències comunes quan faci un any que estan en situació d’alta en el RETA i gaudint de la tarifa plana. I podran bonificar i reduir-se quotes per un període de 36 mesos.
 • Quota reduïda per a persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i terrorisme.

Es tracta de l’aplicació de la tarifa plana de 50€ i la reducció de la quota en un període de 12 mesos (tarifa plana ordinària), i de forma particular en atenció al col·lectiu. Podran aplicar-se bonificacions del 50% sobre la quota de contingències comunes del 50% sobre la base mínima des del mes 13 fins al mes 60. Se’ls aplicarà la quota reduïda per als autònoms que emprenguin o reemprenguin.

 

50€ / 80% quota CC

50% quota CC

12 mesos

48 mesos

 • Increment fins als 12 anys de l’edat de l’infant per poder gaudir de les bonificacions per conciliació familiar.

Fins ara, els autònoms, per poder gaudir de les bonificacions a la seva pròpia quota i vinculada a la contractació laboral de persones, podien fer-ho amb infants de 7 anys o menys. Ara podran fer-ho amb infants de fins a 12 anys. Recordem que la contractació ha de ser  laboral, d’un mínim de 3 mesos, a temps complet o parcial (jornada mínima del 50% i bonificació parcial de la quota sobre CC de l’autònom).

 • Quota dels autònoms bonificada durant el descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda, acollida, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància.

Es podran aplicar bonificacions del 100% de la quota durant el període de descans. Fins ara es condicionava la bonificació a la contractació de personal (contracte d’interinitat).

 • Quota bonificada en reincorporacions al RETA després de maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acollida i tutela.

Cal que hi hagi hagut cessament d’activitat. Quan hagin cessat activitat i la reprenguin, en el període dels dos anys posteriors tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la quota per contingències comunes, inclosa la IT, serà de 50€ en un període de 12 mesos o, si escullen la base superior a la mínima, a una reducció de la quota de CC del 80%.

 • Deduïbilitat de despeses:

Es modifica la regla 5a de l’apartat 2 de l’article 30 de la Llei 35/2006, de l’IRPF. Ara els autònoms, si treballen a casa es podran deduir el 30% dels subministraments de la part afecta a l’activitat. També podran deduir-se les despeses de manutenció incorregudes a causa del seu treball, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i siguin abonades amb mitjans telemàtics. [26,67€/dia (territori nacional) i 48,08€/dia (estranger)].

 • Contractació bonificada de familiars de l’autònom.

Introducció de bonificacions a la contractació indefinida (laboral) per a familiars de l’autònom. Fins ara no era bonificable. Es tracta de bonificacions en la quota empresarial. És una mesura limitada al fet que no hi hagi acomiadaments previs de personal.

 • Desvinculació de l’SMI de la cotització d’alguns autònoms.

Els autònoms que tinguin més de 10 treballadors per compte aliè veuran determinada la seva base mínima de cotització via PGE, desvinculant la seva cotització de l’evolució de l’SMI i les bases mínimes del règim general.

 • Reconeixement dels accidents in itinere

Els autònoms per fi veuran reconegut com a accident de treball aquells que es produeixin de camí o de tornada de la feina. No obstant això, cal tenir en compte que la cobertura d’accidents de treball i malalties professionals és voluntària.

 • Ampliació a 3 altes i baixes en el RETA al llarg de l’any.

Els autònoms es podran donar d’alta i baixa en el RETA fins a 3 cops al llarg de l’any. Ara tindran més flexibilitat per dur a terme l’activitat com a autònoms de manera més ocasional.

 • Canvi de bases de cotització i naixement i extinció de l’obligació de cotitzar.

Els autònoms podran canviar fins a 4 cops a l’any les seves bases de cotització. El naixement i l’extinció de la cotització es produiran des del dia en què es compleixin, o bé deixin de complir-se, els requisits per a l’alta en el RETA.

La nova llei d’autònoms obliga la subcomissió d’estudi del RETA, creada en el marc de la comissió de treball i SS del Congrés dels Diputats, que s’encarrega d’estudiar el RETA per a una possible reforma en profunditat d’aquest, a estudiar els conceptes d’HABITUALITAT, COTITZACIÓ A TEMPS PARCIAL i JUBILACIÓ A TEMPS PARCIAL