El 14 de juny s’ha publicat al DOGC la convocatòria d’ajuts adreçada a comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges d’ús residencial per a la rehabilitació d’elements comuns amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existents d’edificis a la ciutat de Barcelona.

El termini per formular les sol·licituds s’inicia el 15 de juny i finalitzarà el 30 de novembre de 2018 (es podrà tancar el termini d’admissions en data anterior o posterior a l’establerta, en funció de les disponibilitats pressupostàries).

Aquesta convocatòria, tot i tenir una estructura similar a la de l’any anterior, difereix en alguns aspectes, dels quals els més rellevants es relacionen a continuació:

– Per a les diferents línies de subvenció s’han modificat els imports de les subvencions i, a més del topall d’import subvencionable per edifici, s’ha afegit un topall per a l’habitatge, no podent sobrepassar la subvenció final el valor més restrictiu de cap dels topalls definits.

– Per als edificis que incloguin habitatges llogats, s’introdueixen condicions per a aquests habitatges per poder optar a la subvenció. Entre d’altres s’haurà d’acreditar aspectes en relació dels terminis mínims del contracte de lloguer, que els preus dels contractes de  lloguer s’ajusten a la forquilla de referència de preus de lloguer, que no són habitatges destinats a ús turístic, etc.

Els edificis amb habitatges buits (en el moment de sol·licitud d’inscripció i en finalitzar les obres) es podran acollir a les subvencions, sempre que aquests s’incorporin a la Borsa de lloguer social(1) durant un període mínim de 5 anys.

– Es continua apostant pel caràcter social de les subvencions, afavorint el nombre de persones que poden tenir accés als ajuts del programa de cohesió social ja que en l’actual convocatòria s’ha incrementat fins a 3 vegades el IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya).

– En aquesta convocatòria s’ha suprimit l’ajut per a la redacció del IITE i el Certificat d’Eficiència Energètica, tot i que continuen sent dos documents necessaris per a la sol·licitud dels ajuts.

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 2018

(cal consultar el text de la convocatòria per veure els detalls i particularitats de la mateixa)
Edificis que poden optar a subvenció:
Edificis d’habitatges plurifamiliars o unifamiliars anteriors a l’any 1993 que tinguin com a mínim el 70% de la seva superfície destinada a habitatge habitual(2) (exclosa la planta baixa no destinada a habitatges i la superfície sota rasant).

Principals línies d’ajuts:

Per a algunes línies d’actuació, els valors màxims de les subvencions es poden veure reduïts en funció dels possibles incompliments sobre les actuacions recomanades en l’informe tècnic.
– Patologies estructurals

Es subvenciona el 35% del pressupost(3) amb el topall més restrictiu entre 30.000€ /edifici o 3.000€ /habitatge. (Aquest topall es podrà ampliar en 10.000€ per a edificis de més de 30 habitatges i en 20.000€ per a edificis de més de 60 habitatges. També es relacionen diferents barris on s’amplia el percentatge de la subvenció.)
– Obres no estructurals

Per a actuacions en l’envolupant (façanes, patis, cobertes, mitgeres, escales, etc.) que incloguin una millora energètica global, la subvenció és del 40% del pressupost(3) o del 25% si només es fan actuacions parcials. Es fixen els següents topalls: 3.000€/habitatge i 30.000 /edifici, podent incrementar-se fins a 50.000 en funció del nombre d’habitatges de l’edifici. Quan la millora energètica no es pugui produir degut a valors patrimonials o de salubritat, aquests ajut es redueix a un 15% amb un topall de 20.000 €.

Per a les actuacions en la pell de l’edifici que no sigui façana a carrer o posterior (patis, celoberts, cobertes i mitgeres), es demana la seva millora energètica si es vol optar a subvenció. Així i tot, es manté la possibilitat de subvencions amb percentatge més reduït si es justifica la impossibilitat tècnica d’assolir els requeriments de millora energètica especificats als requeriments tècnics de la convocatòria.

– Accessibilitat

Els ajuts per a la instal·lació d’ascensors – en edificis de, com a mínim, planta baixa més tres plantes que no en disposin-  són del 35% del pressupost(3) amb un topall de 30.000 € en el cas de col·locació de l’ascensor per l’interior i de  50.000€ quan es col·loqui per l’exterior.  Per a la supressió de barreres arquitectòniques i la instal·lació d’ascensors de PB + tres plantes pis o bé increment de parades en edificis que ja disposin ascensor, els ajuts són del 25% i 30.000 €.
– Estalvi energètic i sostenibilitat
· Les mesures passives s’han recollit a l’apartat d’obres no estructurals.
· Les mesures actives d’estalvi energètic per a reducció del consum energètic mitjançant la producció d’energia amb fonts renovables compten amb un percentatge d’ajut fins a un 50%del pressupost(3)  amb un topall de 60.000 o 3.500 €/habitatge.
· Transformació en coberta verda el 50% de la superfície del terrat compten amb un percentatge d’ajut fins a un 40%amb un topall de 60.000 o 3.500 €/habitatge.
– Instal·lacions
Les subvencions per a la millora d’instal·lacions comuns i retirada d’elements obsolets de fibrociment són del 20 i 25% del pressupost(3) respectivament, amb un topall de 30.000 €. Per al canvi a subministrament d’aigua directa de xarxa es subvenciona el 40% amb un topall de 30.000 €.
– Subvencions a conjunts urbans, conjunts d’especial interès i superilles
S’incorporen subvencions addicionals adreçades a edificis inclosos en una àrea geogràfica concreta, en la qual es podrà incrementar la subvenció concedida en cada convocatòria o establir una subvenció específica (consulteu el llistat inicial de barris a l’Annex 1 – apartat C de la convocatòria).
Es continuen incloent ajuts per als àmbits de ciutat on s’implanti el Programa de Superilles.
– Programa de cohesió social
Es mantenen els ajuts de cohesió social per a totes les tipologies d’obres, de fins al 100 % de l’aportació individual per a famílies que acreditin ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya).

Altres aspectes
 d’aquesta convocatòria que no han variat respecte l’anterior són:

– Es segueix fomentant la redacció de projectes que contemplin actuacions en més d’un edifici o escala que pertanyi a un mateix conjunt, o en edificis contigus de tipologia similar.

– Es mantenen els ajuts complementaris per a obres amb materials de baixa petjada ecològica i per a obres en edificis catalogats o que necessitin actuacions de complexitat excepcional.

Les especificacions tècniques de cada una de les actuacions es troben detallades en l’annex 4 de la convocatòria.

Quadre resum:

Podeu consultar un quadre resum dels imports de les subvencions aquí

Com sol·licitar i tramitar els ajuts:

Pot sol·licitar els ajuts el president de la Comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici. Les sol·licituds s’hauran de presentar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona, on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés.
ACCÉS A LA CONVOCATÒRIA
Més informació al web del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Notes:

(1) Veure també aquí la Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per incorporar a la borsa d’habitatges de lloguer de Barcelona i per a l’arranjament d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018 (DOGC 14/6/2018)

(2) Es pot suplir la diferència entre el percentatge d’habitatge habitual i el 70% exigit destinant habitatges a la Borsa de lloguer social.

(3) En general es tracta del pressupost protegible, definit a les bases reguladores de la convocatòria (art. 12.1).