Ajuts per reformar habitatges per a persones grans a Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre

S’ha publicat la convocatòria de subvencions per a obres a l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2018 a Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre, amb una dotació pressupostària inicial de 700.000 €.

Les sol·licituds es poden presentar del 27 de març al 31 de juliol de 2018 a les Oficines locals d’habitatge dels diferents Ajuntaments o Consells comarcals, que consten a l’Annex 2 de la Resolució GAH/1021/2017.

Les obres no es poden haver iniciat abans del 26 de març (data de publicació de la convocatòria).

A continuació us fem un recull la informació de la convocatòria de l’any 2017, ja que per aquest any son les mateixes Bases reguladores.

 

Actuacions subvencionables

Es pot demanar subvenció per a obres d’arranjament de l’interior d’habitatges per adequar les peces i els elements que conformen l’habitatge als objectius següents:

a) Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior destinades a aconseguir la salubritat i el confort. S’inclouen la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l’adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.

b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.

c) Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat:

1) Cambra higiènica: intervencions per millorar l’accessibilitat que facilitin a l’usuari la realització de les activitats relacionades amb la higiene personal (substitució de banyera per plat de dutxa, adaptacions de banyera o dutxa, canvis d’aixetes, substitució o adaptació del WC o el lavabo, eliminació del bidet o altres elements per facilitar la mobilitat, tractament antilliscant de paviments).

2) Cuina: intervencions per millorar les condicions de seguretat en les activitats de la vida diària a la cuina (substitució de plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques, adaptació del taulell de cuina, tractament antilliscant de paviments, instal·lació d’ajudes tècniques).

3) Altres peces: intervencions per adaptar o proporcionar suports en l’entorn general del domicili, per tal de facilitar la mobilitat general de la persona en zones comunes o de pas com ara passadissos o rebedors (ampliacions de portes, canvi de gir de portes, eliminació d’algun graó que dificulti l’accessibilitat, instal·lació de barres o agafadors, entre d’altres).

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui, entre els seus membres, alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

A més, la persona gran ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o no tenir prou autonomia per poder realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars (les Bases recullen altres tipus d’incapacitat o dependència que es poden acreditar. Consulteu els detalls a l’Annex 1, apartat 3, punt g de la Resolució GAH/1021/2017).

Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l’IRSC (Índex de renda de suficiència de Catalunya), segons els valors que es recullen a l’Annex de la Convocatòria d’enguany (2018).

 

Import de la subvenció i límits

100% del pressupost protegible amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

Règim de concessió

Les subvencions es concedeixen mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, és a dir en funció de la seva puntuació (segons el criteri establert a l’Annex 1, apartat 13, de la Resolució GAH/1021/2017). En cas d’empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, es donarà prioritat a l’ordre d’entrada de la sol·licitud al registre.

Més informació i accés al tràmit a través del web de la Generalitat.

Accés a la Convocatòria (DOGC 26/3/2018) i a les Bases reguladores (DOGC 16/5/2017).