El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ja ha aprovat una primera convocatòria d’ajuts, que es podran començar a sol·licitar el proper 15 de març.

Les ajudes s’adrecen a habitatges que es destinen a residència habitual de veïns i veïnes, i que estan habitats. En el cas dels pisos buits, només podran accedir a les ajudes d’aquesta convocatòria aquells propietaris que després de les reformes els incorporin a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona.

Fins a 20.000 euros per a obres interiors

L’any 2016 es va incorporar com a novetat un tipus d’ajuda específica per millorar les condicions dels interiors dels habitatges. Es concedien subvencions per fer obres que permetin assolir l’habitabilitat; millorar l’accessibilitat; fer actuacions d’aïllament acústic o millorar la qualitat i el confort de l’aire interior, i actuacions destinades a l’eliminació de materials nocius per a la salut de les persones.

Aquesta part del programa de rehabilitació es manté i s’ampliarà aquest any. Així, aquesta convocatòria inicial que el consorci acaba d’aprovar ja preveu que els propietaris que incorporin els seus habitatges en la Borsa de Lloguer de Barcelona podran rebre fins a 20.000 euros de subvenció directa per fer reformes i millores en el pis que serà incorporat a la borsa.


A més, les convocatòries que sortiran més endavant preveuran ajuts a interiors d’habitatges de fins a 20.000 euros vinculats a barems socials per als propietaris i llogaters d’habitatges. Això suposa 5.000 euros més que els 15.000 que com a màxim se subvencionaven l’any passat. Aquest programa està vinculat a les polítiques d’increment del parc d’habitatges assequibles que té en marxa l’Ajuntament de Barcelona.


Els propietaris de pisos llogats que vulguin rebre aquestes ajudes s’han de comprometre a mantenir els llogaters en les mateixes condicions.
Eficiència energètica: ajuts de fins al 60%


Les actuacions energètiques, introduïdes també com a novetat en l’edició de 2016, continuen en aquesta convocatòria i sumen algunes novetats. Es fomentaran mesures per reduir el consum energètic dels edificis, atacar situacions de pobresa energètica, millorar la salut i reduir la dependència energètica dirigint els edificis cap a la autosuficiència energètica.


En concret, la convocatòria d’aquest any incorpora com a novetat l’obligatorietat d’aplicar mesures d’estalvi energètic en les rehabilitacions dels habitatges que reben subvencions. I, pel que fa a actuacions de generació d’energia, s’incrementa el percentatge de subvenció de les obres destinades a reduir el consum energètic de les finques, fins al 60% del cost de l’obra. Aquestes ajudes tenen un topall de 60.000 euros.

Per altra banda, totes aquelles obres que es realitzen per millorar el comportament energètic de la pell de l’edifici rebran una subvenció del 50% amb un topall de 60.000 euros, quan siguin intervencions sobre tot l’edifici. En cas d’actuacions parcials, la subvenció cobrirà el 35% de les obres amb un topall de 30.000 euros.

Rehabilitació estructural d’edificis
La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017 que ha aprovat el Consorci preveu subvencions per abordar obres que resolguin patologies estructurals d’edificis d’habitatges. Aquestes subvencions cobreixen el 50% del cost de les obres. També es pot accedir a ajuts per a obres que resolguin altres problemes que no tenen un caràcter estructural, com són les millores a les façanes, amb ajudes que poden cobrir el 25% del cost de les obres amb un topall de 30.000 euros. Les obres per millores en l’accessibilitat dels habitatges, amb la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors també estan previstes en aquesta convocatòria.


La instal·lació d’ascensors se subvenciona amb el 50% del cost de les obres, amb un topall de 60.000 euros, mentre que la supressió de barreres arquitectòniques se subvenciona amb el 25% del cost de les obres amb un topall de 30.000 euros. Altres obres no estructurals que reben subvencions de fins al 25% de les obres amb un topall de 30.000 euros són: instal·lacions, unificació d’antenes, reordenació d’aparells d’aire condicionat, o instal·lacions contra incendis. Pel que fa a les obres per retirar elements obsolets de fibrociment, la subvenció és del 35% i amb un topall de 30.000 euros.

Finalment, en el capítol d’instal·lacions d’aigua directa, que substitueixi els antics dipòsits, la subvenció de les obres cobreix el 50%, amb un topall de 60.000 euros.

Barems socials i conjunts residencials d’especial interès

Els ajuts a la rehabilitació de l’any 2017 mantenen els barems socials inclosos l’any passat per afavorir l’accés als ajuts a les unitats familiars amb rendes més baixes per tal que puguin millorar les condicions d’habitabilitat.

Totes les actuacions de rehabilitació s’incorporaran al programa de cohesió social, que implica que aquells propietaris amb ingressos inferiors a 2,33 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) podran accedir a un ajut que cobreixi el 100% del cost de les obres de rehabilitació.

SI LES OBRES SÓN A BARCELONA:

PODEU CONSULTAR EN AQUEST ENLLAÇ QUIN TIPUS D'AJUT NECESSITES

SI LES OBRES NO SÓN A BARCELONA CIUTAT, CONSULTA AMB LA OFICINA D'HABITATGE DE LA TEVA LOCALITAT AQUÍ