Ja hem acabat l’obra, i ara, com la lliurem al client?

En aquest post parlarem de com tindria que ser la fase d’acabament i finalització d’una obra de reforma.

Sabem que és en aquesta fase a on apareixen la major part dels conflictes, per això, des del Gremi us fem una sèrie de recomanacions que us podran evitar posteriorment reclamacions.

També us hem preparat un model de CONTRACTE DE FINAL D’OBRA amb el corresponent annex de repassos.

Des del Gremi us recomanem que sempre feu signar els documents necessaris al client. Això demostrarà la vostra professionalitat davant d’ell i augmentarà la CONFIANÇA.

Us recomanem rellegir els posts anteriors de Parlem de Reformes.

Parlarem del cas en que a l’obra que acabeu d’executar no ha intervingut cap tècnic, ni en la redacció del projecte ni en la Direcció d’obres.

L’última fase del procés d’una obra i de la finalització del contracte està formada, fonamentalment, per quatre etapes:

  1. La finalització de l’obra.
  2. El lliurament de l’obra.
  3. La recepció de l’obra.
  4. La liquidació de l’obra.

De les quatre etapes, les tres primeres estan molt relacionades entre si i es superposen en el temps.

1- La finalització de l’obra ha d’entendre’s quan la mateixa està en condicions de ser lliurada al client perquè heu acabat l’obra i amb les obligacions pactades i establertes en el contracte i pressupost acordat.

2 i 3- El lliurament i la recepció de l’obra acabada és la que es duu a terme mitjançant L’ACTA DE RECEPCIÓ DE L’OBRA o CONTRACTE DE FINALITZACIÓ D’OBRA i posa de manifest la transmissió de la responsabilitat de l’obra acabada des de l’empresa cap al client.

Aquest últim pas és el que certifica que la reforma ha estat duta a terme conforme el contracte signat, i es formalitza mitjançant la signatura de L’ACTA DE RECEPCIÓ O CONTRACTE FINAL DE L’OBRA, prèvia revisió de l’obra executada per part del vostre personal juntament amb el client, comprovant tots i cadascun dels detalls.

Es farà lliurament de tota la documentació tècnica que acrediti l’adequació de les obres al client: manuals, garanties d’electrodomèstics, etc.

És a dir, quan considereu que heu acabat l’obra, cal fer una revisió de totes les feines executades, juntament amb el client i preneu nota d’aquells repassos o aspectes que queden pendents, que caldrà que quedin recollits en un llistat a l’Annex. També cal fixar la data màxima prevista per a finalitzar-los.

Cal que signeu els dos, vosaltres i el vostre client L’ACTA DE RECEPCIÓ O CONTRACTE FINAL DE L’OBRA i el seu Annex.

Amb la signatura de, el client manifesta la seva conformitat, o no, amb l’estat i execució de l’obra acabada, i, si no es posen objeccions a la mateixa, es considera que és una acta de recepció definitiva. És a dir, el procés d’obra s’haurà acabat.

Una vegada signada L’ACTA DE RECEPCIÓ O CONTRACTE FINAL DE L’OBRA, comença el període de garantia.

4- La liquidació de l’obra haurà de realitzar-se segons l’acordat en el contracte inicial, podent deixar ajornada una quantitat (habitualment pot ser d’un 5%) fins la data en què s’esmenin els defectes recollits a l’Annex de L’ACTA DE RECEPCIÓ O CONTRACTE FINAL DE L’OBRA.

Aquets pactes econòmics d’ajornament d’alguna quantitat, cal que quedin recollits al contracte, abans de l’inici de les obres.

Una vegada finalitzats els treballs pendents recollits a L’ANNEX L’ACTA DE RECEPCIÓ DE L’OBRA O CONTRACTE FINAL DE L’OBRA, s’haurà de signar de nou per ambdues parts un document corresponent a la seva finalització.

Com generalment no s’executen a la vegada tots els treballs pendents, seria recomanable fer signar un document per a cada un d’ells, a mida que els aneu finalitzant.

Al Gremi us hem preparat un document  model L’ACTA DE RECEPCIÓ CONTRACTE FINAL DE L’OBRA i L’ANNEX DE REPASSOS, per tal de que el podeu fer servir amb els vostres clients.

CONSULTA AQUÍ ELS DOCUMENTS: