Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Garanties

15 desembre, 2017

Garanties de les obres de Reforma

.

En relació amb la garantia dels serveis a domicili cal manifestar que les prestacions de serveis s’han de garantir durant un període mínim de 6 mesos des que s’hagi formalitzat el darrer acte o activitat en què consisteix la prestació.

Pel que fa a la garantia de les peces o dels béns que s’incorporen al servei s’aplica el criteri general dels 2 anys des de la seva incorporació al producte reparat.

Per aquelles intervencions sobre els edificis existents, sempre que n’alterin la configuració arquitectònica, entenent per tals les que tinguin caràcter d’intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici, s’apliquen els terminis establerts a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació i es respondrà durant 3 anys, dels danys materials causats a l’edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat.

Informe si es pot cobrar el pressupost inicial en una reforma d’interior

Resposta Consulta Pressupost Inicial

Informe de la Junta Arbitral en relació a la consulta sobre els terminis de garantia legals mínims

Resposta Consulta Terminis de garantia legals mínims

Sessió “Puc cobrar el pressupost de reforma del meu client?”

Vídeo de la sessió

Informe de l’Agencia Catalana de Consum en relació a la resolució d’un contracte per part d’un consumidor que ha pagat una part del preu d’una cuina d’exposició.

Consulta i resposta

Si desitgeu fer una consulta a l’Agència Catalana del Consum sobre qualsevol mena d’assumpte relacionat amb l’àmbit del consum, feu-nos-la arribar mitjançant el formulari d’aquest enllaç:

Fer una consulta

Les empreses adherides al sistema arbitral de consum accepten que els futurs conflictes que es puguin plantejar amb els seus clients es resolguin a través de l’arbitratge de consum, estalviant altres vies més lentes i més costoses.

L’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya es fa patent per mitjà d’un distintiu oficial d’adhesió, que es pot col·locar en un lloc destacat de l’establiment i utilitzar en la publicitat, factures i documentació de l’empresa. Aquest distintiu representa un signe de confiança i un avantatge competitiu, que posa de manifest un plus de servei i un factor de qualitat i de professionalitat.
+ info

Com adherir-se?

Cal fer-ho per internet mitjançant aquest botó:

Adherir-se

Els pressupostos no acceptats es poden cobrar si s’ha indicat així en la tarifa o el cartell de preus o si se n’ha informat expressament la persona consumidora. L’import no pot sobrepassar el que s’ha indicat o el corresponent al temps real emprat per a elaborar el pressupost.


icono-pdf-web Cartells cobrament pressupostos per tenir en lloc vissible a l’establiment


Comparteix!