Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Sacs i contenidors de runa

8 novembre, 2021

Per fer l’obra necessita un permís adequat a la magnitud de la reforma que es vulgui realitzar.

En funció d’aquest permís es poden col·locar a la via publica, contenidors metàl·lics, de 5 metres cúbics, si el volum de runa es important i aquest tipus de recipient necessita permís d’ocupació de la via publica.

En el cas que el volum de runa no sigui molt gran es podem col·locar sacs de runa de empreses reconegudes per la Agencia Catalana de Residus.

Recomanem fer una lectura de l’OMA i que vostès mateixos facin un resum adequat a les necessitats dels vostres associats, adjunt deixo la connexió: http://cido.diba.cat/normativa_local/33421/ordenanca-del-medi-ambient

L’objectiu es que la via publica estigui el mes neta i operativa possible, un dels articles que genera mes propostes de sanció per part nostre es el següent:

Article 67-6 Condicions de la gestió de residus de la construcció per mitja de recipients de runes

  1. L’evacuació, lliurament i dipòsit de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció s’ha d’ajustar a les següents condicions:
  2. a) Aquests residus no es poden evacuar barrejats amb d’altres.
  3. b) No es poden dipositar en els recipients de runes residus que continguin matèries inflamables, explosives, nocives o perilloses, residus susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables, i tota mena de materials que, per qualsevol motiu, puguin causar molèsties als veïns i vianants.
  4. c) No es poden dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material residual en els recipients de runes, regulats en aquest capítol.
  5. d) No es poden abocar terres, runes i enderrocs en terrenys de domini públic municipal que no hagin estat expressament habilitats per a aquesta finalitat.
  6. e) No es poden abocar aquests residus de la construcció en terrenys de propietat publica o particular, llevat que es tracti de dipòsits controlats degudament autoritzats.
  7. f) No es poden deixar al carrer recipients de runes mes de 24 hores.
  8. En tot cas, està prohibida la permanència al carrer de contenidors de terres i runes des de les 12 hores del dissabte fins a les 7 hores del mati del dilluns següent, i des de les 8 hores de la tarda de vigílies de dies festius fins a les 7 hores del mati següent al dia festiu.

Sobre la recollida de residus voluminosos la recollida i els horaris depenen dels barris, la informació la pot facilitar el departament de Neteja.