Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Preguntes Freqüents

16 març, 2020

1.- PODEM CONTINUAR LES OBRES EN CURS? PODEM INICIAR UNA OBRA?

Si disposeu de material suficient, personal adeqüat, i les messures de seguretat necessàries (guants, mascaretes, evitar el contacte i la proximitat)  i disposeu del CONSENTIMENT PER ESCRIT DEL PROPIETARI, sí, pel moment a data i hora d’avui.

Descarrega aquí el document de consentiment

 

Teniu en compte que en qualsevol moment la cadena de subministres pot quedar aturada, així com les restriccions de moviment i circulació de persones.

Procureu que en cap moment pugui quedar una llar sense poder fer ús dels serveis bàsics de cuinar o utilitzar el bany, davant la situació de confinament de persones.

 

2.- PODEM TENIR OBERT L’ESTABLIMENT AL PÚBLIC?

El vesant comercial de les reformes d’interior, cuines i banys en quant a venta minorista al públic no esta entre les excepcionades pel RD que estableix l’estat d’alarma, per la qual cosa NO està permesa la seva continuïtat com a establiment comercial.

Aquells que tingueu un establiment de venda al públic, heu de tancar l’establiment al públic.

Per als treballadors que treballin a les oficines, es recomana el teletreball (per a això poden desviar-se centraletes telefòniques, connexió d’ordinadors en remot, etc.) i evitar qualsevol tipus de reunió presencial, utilitzant per a això sistemes de vídeo conferencies.

 

3.- PODEM OBLIGAR A UN TREBALLADOR A ANAR A TREBALLAR?

Si te un contracte laboral: sí

A la mida de les vostres possibilitats, recomanem implementar les messures necessàries per poder treballar des de casa.

Si és un treballador autònom: no. Si teniu un contracte mercantil amb els vostres treballadors autònoms, posteriorment se’ls podria reclamar l’incompliment del contracte.

Si una persona està infectada o confinada es considerarà accident de treball i caldrà presentar la corresponent baixa laboral.

 

4.- ACTUACIONS AMB ELS VOSTRES TREBALLADORS AMB CONTRACTE LABORAL

Si necessiteu assessorament i/o representació en temes laborals, no dubteu a posar-vos en contacte amb La Gestoria del Gremi perquè des del nostre departament jurídic – laboral us aconsellin. Cal que us identifiqueu com a professionals agremiats.

Persona de contacte: JUAN CAMPOS MOYA Telf. 933 900 900: jcampos@geslex1949.com

 

5.- PODEM ANAR DOS O MÉS PERSONES EN UN MATEIX VEHICLE?

No, només està permés per acompanyar a persones dependents.

 

6.-LES EMPRESES HAN D’IMPLEMENTAR MESURES ADICIONALS DE SEGURETAT I SALUT?

Davant la situació d’emergència internacional declarada per la Organització Mundial de la Salut com a conseqüència de la propagació del coronavirus, i per tal de donar resposta a les situacions de complexa gestió de temàtica laboral, les empreses han d’implementar mesures preventives per evitar el contagi de la plantilla i per reduir en la mesura del possible l’impacte que aquesta malaltia pugui tenir.

Per aquest motiu, es recomana la elaboració d’un Protocol d’actuació laboral intern, en el que s’estableixi la manera de procedir, així com les diferents mesures a adoptar en funció de l’afectació particular a l’empresa.

En quant a les mesures a prendre amb la plantilla, és recomanable recordar a les persones treballadores les mesures de protecció individual del Ministeri de Sanitat, així com el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant la exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2).

Així mateix, es recorda que ahir 14 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquesta situació implica, a efectes laborals:

Declaració d’estat d’alarma a tot el territori nacional, durant un període de 15 dies naturals.

Limitació de la llibertat de circulació de les persones durant la vigència de l’estat d’alarma, estant permès el desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.

Es suspèn l’apertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per l’automoció, estancs, equipaments tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.  La permanència a aquests establiments ha de ser l’estrictament necessària per a que els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de productes als establiments.

Suspensió de les apertures de museus, arxius, biblioteques, així com tots els locals i establiments que desenvolupin espectacles públiques, activitats esportives i d’oci indicats a l’annex del Reial decret. També es suspenen les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis d’entrega a domicili.

Es suspenen els terminis previstos a les lleis processals per totes les ordres jurisdiccionals, iniciant-se de nou els terminis un cop perdi la seva vigència el Reial decret. Aquesta interrupció no serà d’aplicació en els supòsits de conflicte col·lectiu de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

 

7.-COM ES PODEN DETECTAR ELS SUPÒSITS D’INFECCIÓ DE CORONAVIRUS?

En l’actualitat, el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, que depèn de la Direcció General de Salut pública, Qualitat i Innovació (Ministeri de Sanitat), ha determinat al seu Procediment d’actuació davant de casos d’infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), actualitzat en data 27 de febrer de 2020, que es consideren casos en investigació del SARS-CoV-2 els que compleixen algun d’aquests criteris:

Persona amb quadre clínic compatible amb infecció respiratòria aguda (tos, febre, dispnea) de qualsevol gravetat i que en els 14 dies previs a l’inici dels símptomes hagi estat en una de les àrees amb evidència de transmissió comunitària (les quals es poden consultar al present enllaç) o que hagi estat en contacte estret amb un cas probable o confirmat.

Persona hospitalitzada per infecció respiratòria aguda amb criteris de gravetat, en què s’hagin descartat altres possibles etiologies infeccioses.

Així mateix, l’esmentat procediment preveu que el virus SARS-CoV-2 es transmet principalment per les gotes respiratòries de més de 5 micres i pel contacte directe amb les secrecions de pacients infectats. També es poden transmetre per aerosols en procediments terapèutics que els produeixin.

Per tant, no s’ha pogut determinar que el virus es transmeti a través del contacte per objectes i, en conseqüència, no s’ha decretat cap mesura específica en referència als objectes/materials provinents d’aquestes regions, per la qual cosa, de moment i fins que no hi hagi cap novetat, s’ha de seguir actuant amb normalitat, tenint en consideració les mesures preventives establertes a l’ordenament jurídic, contingudes al Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina.

 

8.-ÉS OBLIGATORI QUE L’EMPRESA PROPORCIONI MASCARETES/DESINFECTANTS ALS TREBALLADORS?

És important que les empreses implementin mesures d’informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals de tota la plantilla, proporcionant informació sobre mesures higièniques i proporcionant mesures de protecció individuals i col·lectives que en cada cas es determinin necessàries (es pot comptar amb l’ajuda del Servei de Prevenció per tal de detectar també situacions de risc especials).

 

9.-POT L’EMPRESA OBLIGAR UN TREBALLADOR QUE HA ESTAT A LA XINA O A QUALSEVOLD REGIÓ MUNDIAL ON HI HAGI UNA ALTA INCIDÈNCIA/AFECTACIÓ DEL VIRUS A QUEDAR-SE A CASA, ENCARA QUE NO TINGUI SÍMPTOMES DE LA MALALTIA? EN CAS CONTRARI, S’HA DE PRENDRE ALGUNA MESURA DE PREVENCIÓ? 

Actualment, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha emès el Criteri 2/2020, en virtut del qual es preveu que els períodes d’aïllament preventiu a què siguin sotmeses les persones treballadores com a conseqüència del virus SARS-CoV-2 seran considerats com una situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna.

Per tant, si una persona treballadora ha estat a una regió mundial amb alta incidència/afectació del virus o ha estat en contacte amb algú que tingui els símptomes, la persona treballadora ha de romandre al seu domicili i posar en coneixement de les Autoritats Competents aquesta circumstància (a Catalunya, telèfon 061).

Per últim, les Autoritats Sanitàries no preveuen l’obligació de prendre cap mesura de prevenció específica per a aquelles persones que no tinguin obligació d’estar en situació d’aïllament.

 

10.- POT NEGAR-SE UN TREBALLADOR A DESPLAÇAR-SE AL LLOC DE TREBALL HABITUAL?

Actualment, l’Administració ha recomanat que, tret de casos excepcionals, les persones s’abstinguin de realitzar viatges a la Xina o a qualsevol altra regió mundial on hi hagi una alta incidència/afectació del virus, per la qual cosa la persona treballadora podria arribar a negar-se, emparada en aquesta recomanació, a fer un desplaçament a aquestes zones/regions.

En aquest sentit, es recomana fer una revisió de la política de desplaçaments i reunions d’empresa, així com considerar la repatriació d’aquelles persones desplaçades a zones declarades per les autoritats com de risc.

En quant al lloc de treball, es recomana en la mesura del possible fer ús de les  alternatives existents de treball (teletreball, flexibilitat horària o bosses horàries).

 

11.-ES POT FER UN ERO TEMPORAL PERQUÈ ELS TREBALLADORS NO PODEN TREBALLAR PER LA QUARENTENA?

Mentre per part de l’Administració no s’imposin eventuals mesures extraordinàries per poder aplicar una mesura com és un ERO temporal, regulat a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, s’han de seguir els procediments legalment establerts. El Reial Decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, no estableix un procediment diferent al establert legalment.

Per tant, en l’actualitat, tret que com a conseqüència d’aquesta afectació es produeixin per a l’empresa causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, o derivades de força major, no és possible dur a terme un ERO temporal.

L’ERO temporal pot tenir com a objectiu:

La suspensió dels contractes de treball (47.1 ET) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, quan el cessament de l’activitat que venia desenvolupant la persona treballadora afecti a dies complerts, continuats o alterns, durant al menys una jornada ordinària.

La reducció de la jornada (47.2 ET) per les mateixes causes, d’entre un 10% i un 70% de la jornada computada sobre la base de la jornada diària, setmanal, mensual o anual.

Combinació d’ambdues mesures.

 

12.-QUAN ES CONSIDERA QUE EXISTEIX UNA CAUSA DE FORÇA MAJOR PER REALITZAR UN ERO TEMPORAL?

La Guia del Ministeri de Treball va establir que únicament s’apreciarà l’existència d’una força major quan les causes al·legades per l’empresa s’ajustin als supòsits establerts a la mateixa:

Índex d’absentisme que no possibiliti la continuïtat de l’activitat de l’empresa.

Per decisió de l’Autoritat Sanitària que aconselli el tancament per raons de cautela.

 

13.- PER TANT, TOTS AQUELLS ESTABLIMENTS O EMPRESES QUE NO TINGUIN ORDRE DE TANCAMENT, NO PODEN FER UN ERO TEMPORAL PER FORÇA MAJOR I LA ADMINISTRACIÓ NO ACCEPTARÀ LA SEVA TRAMITACIÓ, SINÓ QUE HAN DE SEGUIR ELS PROCEDIMENTS LEGALMENT ESTABLERTS, ESTABLINT LA CAUSA ECONÒMICA, TÈCNICA, ORGANITZATIVA O DE PRODUCCIÓ QUE JUSTIFIQUI LA MESURA CORRESPONENT.

En conclusió, únicament aquelles empreses que compleixin amb els requisits determinats a la normativa podran tramitar ERO temporals per força major, pel que tota la resta de companyies han de tramitar-ho a través dels procediments establerts a l’article 47 de l’Estatut dels treballadors.

 

14.-DURANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DELS CONTRACTES DE TREBALL, S’HAN DE SEGUIR PAGANT SALARIS? I SEGUIR COTITZANT (QUOTA PATRONAL)?

No, durant el període temporal de suspensió de contractes de treball, l’empresa no tindrà la obligació d’abonar els salaris de les persones treballadores, ja que aquestes passaran a percebre la prestació d’atur.

Si, durant el període de suspensió dels contractes de les persones treballadores, la Companyia ha de seguir cotitzant pel 100% de la quota patronal. La base de cotització serà la mitjana de les bases dels darrers sis mesos cotitzats.

 

15.-HI HA LÍMITS EN QUANT A LA DURACIÓ TEMPORAL DE L’ERTO?

Legalment, no hi ha establerta una duració màxima o mínima.

El Reial Decret 1483/2012 estableix que la duració de les mesures de suspensió dels contractes o de reducció de jornada s’ha d’adequar a la situació conjuntural del fet causant.

 

16.-QUE CAL FER SI L’AUTORITAT ES PRESENTA A L’OBRA I ORDENA QUE AQUESTA ES PARALITZI?
No està prohibida l’execució de les obres si es poden garantir les mesures aprovades pel COVID19 . Per tant, si es pot acreditar que les mesures s’estan complint, l’autoritat ha de justificar quin és el motiu per ordenar la paralització l’obra, aixecant acta d’aquesta circumstància.

Si les obres que s’estan realitzant són actuacions d’urgència i l’autoritat no deixa executar-les, es deixarà constància per escrit d’aquesta circumstància i cal comúnicar-ho al promotor i a l’ajuntament.

 

17.-CERTIFICAT AUTORRESPONSABLE DE DESPLAÇAMENT EN EL MARC DE L’ESTAT D’ALARMA PER LA CRISIS SANITARIA PEL COVID-19:

a) Per a què serveix?

Per disposar d’un model de certificat en què declarar de manera responsable que l’activitat que s’està realitzant en l’espai públic és una de les autoritzades per l’estat d’alarma. El seu ús facilita a les policies locals i els Mossos d’Esquadra la comprovació ja que és un format estandarditzat.

 

b) És únicament per desplaçaments amb vehicle o també a peu?

Per a ambdós casos, especialment si són lluny del domicili.

 

c) És obligatori portar-lo?

No. És un document que facilita la declaració, però no és obligatori. És aconsellable.

 

d) Qui pot demanar-me que li mostri?

Únicament els agents de policia.

 

e) Què passa si no el porto y em para la policia? ¿Em poden multar per no portar-lo?

No poden multar-lo per no portar-lo. Si no el porta i el para la policia, haurà de certificar en aquell moment que la seva activitat s’ajusta a les autoritzades en l’estat d’alarma.

 

f) Substitueix al certificat de treball que l’empresa m’ha facilitat?

No. El certificat d’autoresponsabilitat és complementari al certificat de treball que l’empresa li hagi facilitat per desplaçar-se a el centre de treball. Porteu tots dos.

 

g) On el puc aconseguir?

Es pot descarregar al web de la Generalitat de Catalunya i de el Departament d’Interior. Les patrulles dels Mossos d’Esquadra i les policies locals tindran còpies impreses per si necessita el certificat en algun control. No vagi a buscar l’imprès a una comisaría. Els centres de treball i establiments d’obertura autoritzada poden disposar de còpies impreses, encara que no estan obligats a tenir-les. No vagi expressament a buscar-les.

 

h) El puc imprimir i omplir-lo a mà?

Sí.

 

i) S’ha de portar en paper o en digital?

Pots portar-lo imprès o en digital en el mòbil o dispositiu electrònic com una tauleta.

 

j) Necessito una firma digital?

No fa falta. Es pot utilitzar, però no és necessària.

 

k) La policía es quedarà el document original imprès?

No.

 

l) Per què apareixen únicament aquestes activitats?

Perquè son les que estableix el Real Decret d’estat d’alarma pel COVID19.

 

m) Si una actividad no apareix especificada, puc indicar-la?

Sí, en l’epígraf “causa de força major o situació de necessitat” pot especificar altres activitats, sempre que responguin a les circumstàncies d’excepcionalitat justificada.


n) El necessito per un desplaçament breu com baixar les escombraries, treure la meva mascota a passejar o fer una compra breu al costat del meu domicili?

No, considerant que és temps molt breu i a la banda del domicili.

 

o) Cal fer un per cada desplaçament?

Sí, un per cada desplaçament. Si en un mateix desplaçament es fan diverses activitats, cal indicar-les totes especificant la destinació més allunyada (per exemple, anar a el centre de treball i anar a comprar aliments: marqui les dues activitats i indiqui la direcció més allunyada del lloc d’origen).

 

p) Puc manipular-lo o modificar el texte?

No.

 

q) Què passa si el que declaro no és cert?

És un fet sancionable, com també ho és si verbalment declara un desplaçament que no és cert.

18.-PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS

a) Quins autònoms tenen dret a aquesta prestació?
Es té dret a aquesta prestació extraordinària, independentment que s’hagi cotitzat o no per la contingència de cessament d’activitat.
Hi tindran dret els professionals autònoms les activitats dels quals quedin suspeses i aquells la facturació dels quals en el mes anterior al que se sol·licita la prestació quedi reduïda en un 75% en relació amb la mitjana del semestre anterior.

b) Quins són els requisits?
1. S’ha d’estar “afiliat i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar”.

2. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent en relació amb l’efectuada en el semestre anterior. I si la persona autònoma no hagués estat d’alta els sis mesos anteriors? La valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.

3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

c) Quan entra en vigor la norma?
El 14 de març de 2020. Per tant, el sol·licitant ha de complir el requisit d’afiliació en aquesta data.
Per què el 14 de març de 2020? Perquè és la data de publicació en el BOE del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19.

d) Fins quan es pot sol·licitar la prestació?
Es pot sol·licitar la prestació fins a un mes després de l’entrada en vigor del RD Llei, per tant, fins al 14 d’abril.

e) I si es prorroga l’estat d’alarma?
Es podrien modificar les mesures adoptades (pendents de conèixer si tindrà efectes la nova pròrroga de l’estat d’alarma anunciada en data 22 de març).

f) Com es demostra la reducció en la facturació?
Mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, que podria ser qualsevol d’aquestes:

– còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes

– còpia del llibre diari d’ingressos i despeses

– còpia del llibre registre de vendes i ingressos

– còpia del llibre de compres i despeses

I per a les persones autònomes no obligades a portar llibres que acreditin el volum d’activitat?
S’haurà d’acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

La documentació ha d’anar acompanyada d’alguna acreditació?
Sí, d’una declaració jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els requisits exigits per causar dret a aquesta prestació.

g) Quina és la quantia de la prestació?
Per a aquelles persones autònomes que tinguin la carència per causar dret a la prestació per cessament d’activitat prevista en la Llei General de la Seguretat Social, la quantia serà un 70 per cent de la base reguladora.
Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització de l’activitat exercida pel treballador autònom en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

h) Hi ha limitació en l’import de la prestació?
Tant si el treballador autònom ha complert el període mínim de cotització com si no, els límits seran els establerts en l’article 339.2 de la Llei General de la Seguretat Social:

– La quantia màxima serà el 175% de l’IPREM) si no té fills a càrrec

– La quantia màxima serà el 200% de l’IPREM) si té 1 fill a càrrec

– La quantia màxima serà el 225% de l’IPREM) si té més d’1 fill a càrrec

i) Què és l’IPREM?
És l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, un índex emprat a Espanya com a referència per a la concessió d’ajudes, subvencions o el subsidi de desocupació.

j) Quin és el valor oficial de l’IPREM 2020?
Per a l’any 2020 els valors de l’IPREM són:

• IPREM Mensual: 537,84 €

• IPREM Anual: 12 pagues: 6.454,03 €

• IPREM Anual: 14 pagues: 7.519,59 €

k) S’ha de tramitar la baixa en el sistema?
Durant el període de percepció de la prestació extraordinària per cessament d’activitat el treballador autònom que suspengui l’activitat no estarà obligat a tramitar la baixa.
Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació en un 75% s’ha de romandre, en tot cas, d’alta en el corresponent règim de Seguretat Social.

l) Es manté l’obligació de cotitzar?
Durant el període de percepció d’aquesta prestació no existirà obligació de cotitzar.

m) I si les quotes ja han estat ingressades?
Seran retornats, a petició dels interessats, els recàrrecs, interessos de demora i costes que s’haguessin satisfet o es puguin realitzar, si se superposen amb algun dels dies del període durant el qual es té dret a la prestació de caràcter excepcional.

n) Com s’efectua la sol·licitud?
Haurà de formular-se juntament amb la sol·licitud de la prestació excepcional, havent d’acompanyar-se a aquest efecte dels documents acreditatius del seu pagament i sense que pugui ja sol·licitar-se una vegada expirat el termini.

o) I si la persona autònoma té deutes amb la Seguretat Social?
El crèdit per la devolució serà aplicat al pagament dels deutes pendents amb aquella.
Transcorreguts els efectes temporals d’aquestes mesures, tornarien a ser aplicables els beneficis en la cotització de què ja es gaudís amb anterioritat a la concessió d’aquesta prestació.

p) Durant quant temps es manté la prestació extraordinària per cessament d’activitat?
Fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en els supòsits de pròrroga que tinguin una durada superior al mes, sempre que es mantinguin els requisits exigits per a la seva concessió.

q) Quins beneficis té la concessió?
Els beneficis són dos:

– La concessió d’aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

– El temps durant el qual es percebi la prestació extraordinària per cessament d’activitat s’entendrà com a cotitzat tant per contingències comunes com per contingències professionals, així com per cessament d’activitat per als qui ho fessin en el moment de sol·licitar la prestació.

r) Hi ha incompatibilitats?
No causaran dret a aquesta prestació els treballadors autònoms que vinguessin percebent una prestació o tinguin dret a una altra prestació del Sistema de Seguretat Social, tant si la perceben com si no.

s) I problemes de concurrència?
Quan concorri la tramitació del procediment al qual es refereix aquest Criteri amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada vinculada al COVID-19, en el moment de presentar la sol·licitud de la prestació excepcional el treballador autònom haurà d’adjuntar còpia de l’inici de les actuacions dirigides a la seva tramitació.

19.-EL CORONAVIRUS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. QUÈ POT FER L’EMPRESARI? QUÈ POT FER EL TREBALLADOR?

20.-Quins ajuts puc demanar com autònom?

A data d’avui existeixen dues línies d’ajuts directes que els autònoms poden demanar, i que són compatibles entre elles:
1.1. A la Generalitat de Catalunya:
• Compensació en cas de pèrdua econòmica de l’activitat durant el març del 2020 arran del Covid-19.
• Es calcula la diferència entre el guany de l’activitat el març del 2019 i la pèrdua patida el març del 2020.
• L’ajut màxim serà de 2.000 € per autònom sol·licitant.
• Obert a qualsevol activitat econòmica.
• No aplicable autònoms societaris ni dependents (col·laboradors).
• Pels autònoms acollits a Estimació Objectiva (mòduls) caldrà concretar quins documents aportaran per acreditar les pèrdues.
• Tràmit a través del web del Departament de Treball a partir de l’1 d’abril, https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
• Els ajuts s’atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exhaurir el pressupost de 7,5 milions €.
• Recomanem que els autònoms comencin a preparar la documentació acreditativa dels seus ingressos, despeses i resultats econòmics del març 2019 i 2020 de cara a la sol·licitud a partir de l’1 abril.

1.2. Al Govern de l’Estat:
• Prestació econòmica per cessament d’activitat (atur del l’autònom), encara que no s’hagi cotitzat per aquest concepte en el passat.
• Aplicable a:
o Autònoms titulars de negocis tancats per l’administració arran de l’estat d’alarma, que són tots els comerços al detall, excepte els d’alimentació i begudes, farmàcies, veterinaris, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions.
o Autònoms en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda d’almenys un 75% en els seus ingressos de març del 2020 en comparació a la mitjana dels darrers 6 mesos.
• La prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització dels darrers 6 mesos. En el cas dels autònoms que cotitzin per la quota mínima mensual (286,15 €), equivalent a 944,40 € de base, la prestació seria doncs de 661,86 €.
• Els autònoms beneficiaris d’alguna bonificació, com la tarifa plana de 50 € per nous autònoms, no perdran aquesta condició quan reprenguin la seva activitat.
• En qualsevol cas, aquesta prestació no serà compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social (per exemple, si l’autònom també treballa per compte aliena i cobra una prestació de baixa o bé percep una pensió per jubilació que compagina amb la seva feina).
• La prestació se sol·licita al web de la mútua col·laboradora del professional autònom. En cas de dubte, l’autònom pot preguntar al seu gestor o bé consultar el logotip que apareix a seva farmaciola.

21.-Respostes sobre la protecció de dades referent a la salut dels treballadors.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el context de l’emergència de salut pública derivada de l’extensió del coronavirus, està rebent consultes, tant de ciutadans com d’empreses i altres subjectes obligats a el compliment de la normativa de protecció de dades sobre el tractament de dades personals relatives a la salut. Aquestes FAQ tracten de donar resposta a les preguntes més freqüents que s’han rebut.

Descarrega el document

22.-Es poden realizar obres a casa de clients particulars?

Pel moment, les autoritats Estatals no han prohibit expressament la realització d’obres privades. Això no és competència dels l’Ajuntaments ni de la Generalitat, sinó de l’Estat.
Els decrets d’Alcaldia, com el de Bcn del 17/3/2020 només recomanen l’aturada d’obres particulars.

Per poder realitzar les obres, és indispensable el següent:

– Adaptar el Pla de Seguretat a les mesures de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19. A més, s’haurà d’atendre qualsevol altra mesura higienicosanitària que determini el vostre servei de prevenció de riscos laborals.
Cal que contacteu amb ells perquè tingueu actualitzat el vostre Pla de Prevenció de Riscos Laborals, ja que us el demanaran davant qualsevol inspecció de treball o la Guàrdia urbana.
Les empreses han de facilitar tots els mitjans de prevenció per a evitar contagis i se’ls ha de subministrar els EPI’S (Equips de protecció individual) que siguin necessaris:
– els treballadors cal que usin els equips de protecció individual adequats per al seu lloc de treball.
– com a mesura addicional és obligatori l’ús de guants i l’ús de màscara.
– cal proveir-los amb gels hidro-alcohòlics, recomanar la rentada de mans freqüent, així com mantenir un metre i mig de distància amb qualsevol persona.
Si no disposeu de mascaretes, guants o altre EPIS, no podríeu continuar les obres, ja que no estareu acomplint el Decret.

23.-Que pasa si el client nega l’accés a la seva casa?

Haurem de demanar que ens ho comuniqui per escrit, amb el que el professional quedarà alliberat de la responsabilitat de prestar el servei mentre duri la decisió del client.

24.-Què ocorre si l’empresa o el professional considera que existeix un risc excessiu per als seus treballadors o hagi decidit suspendre per complet la seva activitat o no disposi del material necessari?

En aquest cas, haurà de justificar-lo adequadament i comunicar-lo per escrit al client. Entenem que, sempre que es justifiqui la causa, no li generaria responsabilitat per incompliment del contracte.

IMPORTANT
*NOMÉS SI TENIU LA LLICÈNCIA ADEQUADA, EL PLA DE SEGURETAT ADAPTAT I LES MESURES ADIENTS PODEU CONTINUAR LES OBRES.
SI ESTEU FENT UNA OBRA SENSE LES MESURES DE SEGURETAT SANITÀRIES I EL PLA DE SEGURETAT ADAPTAT, LA GUÀRDIA URBANA US POT ATURAR LES OBRES.*

Podeu descarregar els documents per al client a: https://www.greincat.cat/documentacio/

Comparteix!