Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Comunicats Gremi

16 març, 2020

21/05/2020 Comunicat 13: S’aixeca la suspensió per fer obres en edificis habitats

El Ministeri de Sanitat, a proposta del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’Ordre Ministerial SND/440/2020, per la qual es modifica la suspensió de determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció d’edificis existents en què hi hagi risc de contagi de la covid-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

La reactivació d’aquestes activitats es podrà realitzar en aquelles unitats territorials en Fase 1 i posteriors i, en tot cas, s’han de garantir les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat.

D’aquesta manera, a partir de dilluns 25 de maig es permet la realització de treballs de reforma, reparació i decoració en habitatges habitats, sense més restricció que garantir les mesures d’higiene i la distància de seguretat de dos metres.

Per a més informació, pots consultar AQUÍ  la pàgina web de la Moncloa.

25/05/2020 Comunicat 12: El ministeri d’indústria respon al Gremi de reformes d’interiors de Catalunya que es permet fer obres en habitatges habitats en determinats casos en que es compleixin determinades mesures.

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha donat resposta a la consulta presentada pel Gremi de Reformes d’Interiors sobre quin tipus d’obres de reforma a l’interior d’un habitatge habitat estan permeses:

En el cas d’una reforma ordinària, en un habitatge habitat, entenem que la mateixa només pot realitzar-se si:

– o bé es sectoritza totalment tant l’edifici com l’habitatge perquè no es produeixi cap interferència en cap moment ni amb els veïns de l’edifici ni amb els habitants de l’habitatge (tant en zones comunes com dins del propi habitatge);

o bé, s’assegura que els habitants de l’habitatge no tenen accés a la estança o estàncies objecte de la reforma durant la totalitat de l’obra (no només durant la durada de cada jornada de treball) i, pel que fa a l’ flux de treballadors i materials, s’assegura:

 • Es limita la circulació de treballadors i materials per zones comuns no sectoritzades, i s’adopten totes les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble.
 • L’accés i sortida d’aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l’inici i a la finalització de la jornada laboral.
 • Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront de l’COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

Això suposa que el trànsit per zones comuns (entenent per zones comuns tant les de l’edifici com tot l’itinerari interior de l’habitatge des de la porta d’entrada fins a l’estada objecte de la reforma, a través dels passadissos o distribuïdors corresponents) només es produeix a l’ inici i a la fi de la jornada laboral.

– Així mateix, els treballadors han d’adoptar les mesures de prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ

Des del Gremi recomanem als professionals que, per acomplir les mesures de protecció i contenció de l’COVID-19, s’han de seguir les mesures recollides en els protocols d’actuació elaborats pel GREMI

https://www.greincat.cat/documentacio/

Descarrega el Comunicat 12

18/05/2020 Comunicat 11: Condicions per fer visites als habitatges, per fer obres de reforma de cuines i banys, i de reapertura d’establiments

1. Sobre la viabilitat de fer les visites als habitatges en les zones que es mantenen en la Fase 1, Fase 0 i en Fase 0 avançada.
La visita a locals o habitatges per prendre mides o per a gestions relacionades amb la vostra activitat, fins i tot acompanyats de clients, podria realitzar-se si es donen aquestes condicions :
1. Que el local o habitatge es trobi deshabitat, o la visita es realitzi quan aquest es trobi buit dels seus ocupants i el temps de permanència al local o habitatge sigui el mínim imprescindible per a la gestió a realitzar. És a dir, si la propietat viu a l’immoble, haurà de sortir-ne i esperar fora o on vulgui.
2. Que es prenguin les adequades mesures de seguretat per a la prevenció del contagi, de protecció individual i de distanciament, tant entre client i el professional, com amb els altres ocupants d’altres locals o habitatges de l’immoble, a l’entrada o sortida de l’edifici.
Per tant, des del Gremi us recomanem que les visites es limitin a l’estrictament necessari i amb les mesures de seguretat possibles.

MESURES DE SEGURETAT:
• Informar als ocupants dels immobles que no podran estar presents durant la visita.
• Concretar l’hora de visita en aquells moments del dia en què els seus ocupants no estan en elles (franges horàries de passeig, per exemple).
• Si el client no es troba bé o mostra símptomes sospitosos de coronavirus no realitzeu la visita.
• Informar el client visitant que durant la visita és imprescindible respectar les següents indicacions:
• Evitar tocar-se els ulls, nas i boca, i utilitzar una solució hidroalcohòlica, ja que les mans faciliten la transmissió de virus.
• En tossir o esternudar, ha de tapar-se la boca i nas amb el colze flexionat.
• Evitar les salutacions i mantenir una distància mínima de 2 metres amb la resta de persones que participin a la visita.
• Utilitzar el material de protecció indicat per les autoritats competents (mascaretes, pantalles, guants, gel hidroalcohòlic, peücs).
• Evitar tocar superfícies o mobiliari.
• No visitar les zones comunitàries, i si resulta imprescindible, extremar les precaucions per evitar coincidir amb la resta d’ocupants de l’immoble.
• Utilitzar preferentment les escales. L’ascensor ha de reservar-se per a aquells supòsits en què resulti imprescindible, en aquest cas l’ocupació màxima serà d’una persona, llevat que sigui possible garantir la separació de dos metres.

2. Respecte a la realització de les obres en habitatges habitats (no reformes integrals)
El 12/05/2020 el Ministeri d’Industria va donar resposta a la pregunta següent:
Es pot realitzar una instal·lació de calefacció, climatització, fontaneria en un edifici existent en el qual l’habitatge està habitat i a on s’ha sectoritzat les estances en què romandran les persones alienes a l’habitatge, sempre que se segueixin els criteris del Ministeri de Sanitat ?
Si, sempre que aquestes instal·lacions no impliquin una reforma integral de l’habitatge, sigui possible la sectorització de les estances on treballaran els instal·ladors dels habitants de l’habitatge, i s’utilitzin les mesures de protecció indicades pel Ministeri de Sanitat.
Per tant, segons aquesta resposta, i a la espera de la confirmació per part dels serveis jurídics, interpretem que les obres de cuines i banys es podrien portar a terme, sempre que es sectoritzi l’espai de treball i es segueixin les pautes d’actuació a casa del client elaborades des del Gremi.
Recordeu que cal tenir la llicència corresponent.

3. Respecte a la reobertura dels establiments a partir del 18/05/2020
• Continuen oberts tots els establiments de menys de 400 metres quadrats, però ara no cal cita prèvia. Si un local comercial de més de 400 metres quadrats limita la superfície oberta a el públic, no podria obrir jaque en virtut de l’Ordre SND / 388/2020, de 3 de maig, no pot obrir al públic un establiment comercial la superfície real d’exposició i venda a el públic sigui de més de 400 metres quadrats.
• Procureu fer hores convingudes, encara que no sigui obligatori
• Impediu que el client toqui directament els materials i exposició.
• Recomanem facilitar-los guants d’un sol ús i si pot ser peücs, a l’entrada de l’establiment.
• Afavoriu el pagament amb targeta i netegeu el datàfon després de cada ús.
• Instal·leu papereres amb tapa i pedal.
• Desinfecteu els productes retornats i deixeu-los en quarantena abans de tornar-los a vendre.
• Procureu no utilitzar documents en paper. Presenteu els projectes amb format digital.
• La distància entre venedor i client durant tot el procés d’atenció a client serà de al menys 1 metre quan es compti amb elements de protecció o barreres (pantalles) i de 2 metres sense aquests elements.• L’aforament màxim serà de 1/3 del que digui la lloicència d’obertura. Recomanem tenir la porta tancada, de manera que vosaltres controleu l’accés. Establiu un màxim de persones a l’interior de l’establiment, d’acord amb els criteris recomanats per les autoritats competents de distància de seguretat
• Al presentar les mostres, caldrà que es faci en una zona determinada i tot seguit se sotmetrà la peça a l’oportú procés de desinfecció.
• A l’hora de treballar amb catàleg físic, o bé el presenta el venedor o oferir guants protectors i d’un sol ús a el client per a la seva utilització.
• El subministrament dels productes es realitzarà directament a la destinació de l’obra.
• S’establirà un horari de atenció preferent per a persones majors de 65 anys.
• Recomanem l’ús freqüent de gel hidroalcohòlic.

Podeu consultar els documents del Ministerio:

Protocolo y Guía de buenas prácticas para comercio 1
Protocolo y Guía de buenas prácticas para comercio 2

Descarrega el Comunicat 11

11/05/2020 Comunicat 10: Interpretació de les ordres SND / 340/2020 I SND / 385/2020 sobre les obres en edificis existents

Al BOE de 3 de maig de 2020 va publicar l’Ordre SND / 385/2020, de 2 de maig, per la qual es modifica l’Ordre SND / 340/2020, de 12 d’abril, en la qual se suspenien determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.
Per tant, un cop fetes les consultes necessàries amb les diferents entitats superiors, la interpretació oficial de l’Gremi de Reformes d’interiors, cuines i banys de Catalunya és la següent:
1.- De conformitat amb l’article 2, paràgraf primer no cal suspendre cap obra de reforma en què, “per les circumstàncies de sectorització de l’immoble o de delimitació d’espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra “, ja que la zona delimitada d’accés a l’obra serà d’ús exclusiu dels treballadors, mentre que haurà quedat degudament sectoritzada o separada la zona d’accés dels veïns, repartidors, conserges, carters, sanitaris, empleats de neteja i altres que transitin per l’edifici.
Per tant, queda totalment justificada l’execució de:
– Obres de reforma d’habitatges o locals (amb accés directe des del carrer) buides.
– Obres en façanes, cobertes o altres elements arquitectònics als quals s’accedeix utilitzant bastides o sistemes d’elevació des de l’exterior i sense accés per les zones comunes de l’edifici.
– Obres en altres zones comunes de l’edifici, com a zones enjardinades, esportives, piscines, garatges o altres instal·lacions comunes restringides a l’ús dels residents o altres usuaris degudament sectoritzades o separades de la zona d’accés dels veïns i resta d’usuaris de l’immoble.

2.- Amb la modificació de l’Ordre Ministerial de el 2 de maig, s’amplien els supòsits d’intervenció en edificis existents, admetent l’execució d’obres en edificis habitats, sempre que l’habitatge o local sobre el qual es vagi a intervenir no estiguin ocupats pels seus residents o usuaris.
Per a l’execució d’aquests treballs, s’han d’adoptar una sèrie de mesures de seguretat i higiene:
a) Es limitarà la circulació de treballadors i materials per zones comuns no sectoritzades, adoptant-se totes les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble.

b) L’accés i sortida d’aquests locals, habitatges o zones es produirà a l’inici ia la finalització de la jornada laboral.

c) Els treballadors han d’adoptar les mesures de prevenció i higiene enfront de l’COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

En aquests casos, es permet l’accés a zones comuns per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per a escometre les obres.

La limitació de circulació per zones comuns, es durà a terme establint les mesures de seguretat i higièniques següents:

 1. Abans de l’inici dels treballs, les empreses o treballadors que vagin a accedir a l’edifici, contactaran amb el representant legal de la Comunitat (l’administrador i / o el president) per comunicar la realització dels treballs, així com l’horari laboral de entrada i sortida. (Consulteu el document a aquest efecte facilitat des del Gremi)
 2. Aquesta informació ha d’estar visible en les zones comunes que empreses i treballadors vagin a utilitzar, de manera que els veïns puguin minimitzar a el màxim la coincidència amb els treballadors.
 3. En el cas d’haver d’accedir a l’habitatge no habitat pel desenvolupament dels treballs, a través de zones comunes, quan no hi hagi una altra possibilitat, i les mateixes no puguin sectorizar-se, els treballadors accediran a l’edifici utilitzant màscares, guants, pantalles facials i calzes, o que la roba i calçat utilitzats en l’entrada i sortida a l’edifici siguin diferents als utilitzats durant la jornada laboral.
 4. Els materials i eines necessaris s’introduiran aïllats embolicats en plàstic.
 5. Es desinfectaran amb solució hidroalcohòlica els elements als quals s’hagi tingut contacte a les zones comunes, fent especial atenció a poms, interruptors, tiradors, etc. Després de cada ús de l’ascensor, netejar la botonera i parets de la mateixa.
 6. L’entrada i sortida de treballadors, materials i eines, es limitarà exclusivament a l’inici i al final de la jornada, d’acord amb l’horari establert i comunicat a la comunitat en la forma indicada en els punts 1 i 2 i en les mateixes condicions referides en el punt 3.

En cas de força major, qualsevol sortida i entrada de l’edifici durant la jornada de treball haurà de posar-se prèviament en coneixement de l’administrador i / o president de la comunitat. S’haurà organitzar molt bé la jornada de treball per evitar fer sortides durant la jornada laboral.

Descarrega el Comunicat 10

05/05/2020 Comunicat 9: Informació important sobre reemprendre les obres

 

Aixecada la suspensió d’obres en locals, habitatges i zones d’edificis que compleixin determinades condicions
Amb efectes des del dia 3 de maig de 2020, l’Ordre SND / 385/2020 modifica l’Ordre SND / 340/2020, per a incloure, dins de les obres exceptuades de la suspensió, les que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades, o les que no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin totes les condicions següents:

1. Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comuns no sectoritzades, i s’adoptin totes les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble. És a dir,
2. L’accés i sortida d’aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l’inici ia la finalització de la jornada laboral. Cal organitzar molt bé el treball per evitar entrades i sortides.

3.Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront de l’COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

 

A més, es permet l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici, per a realitzar les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per a escometre les obres.

 

Recordeu que, per poder iniciar/continuar una obra:

– El permís d’obres corresponent (recordeu que per enderrocar envans no és vàlid un assabentat) i que durant l’estat d’alarma queden suspesos els tràmits administratius.

– El Pla de Prevenció de Riscos actualitzat. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball és el document que analitza, estudia i complementa els riscos derivats dels treballs previstos a executar. El contractista principal, que sou vosaltres, tindreu que establir el procediment d’actuació a cada obra i caldrà que estigui en lloc visible. Podeu contactar amb SPASS si no en teniu: David Rodriguez +34 606 99 31 49 drodriguez@spass.es

En cas de que acompliu totes les condicions per fer les obres, el Gremi recomana que:

– Acordeu amb la Comunitat de Veïns l’horari en que fareu la entrada i la sortida a l’habitatge pels espais comuns (vestíbul, escales, ascensor).

– Col.loqueu en lloc visible la llicència i/o permís, junt amb les dades del responsable de l’obra i les mesures que seguireu. Podeu fer ús del tríptic del protocol que us facilita el Gremi

– Organitzeu molt bé la jornada de treball perquè no es podran fer sortides durant la jornada laboral.

Cal seguir el protocol del Gremi de recomanacions a casa dels clients

Descarrega el Comunicat 09

30/04/2020 Comunicat 7: Respecte reemprendre l’activitat als establiments de reformes segons la declaració del 28/04/2020 del govern espñol

 

El Govern ha fet públic el “Pla de desescalada”, que conté diferents fases de transició fins arribar a l’aixecament de l’estat d’alarma.

Tot i no haver referència concreta cap al nostre sector de reformes d’interiors, des del Gremi hem cregut necessari interpretar-ho.

ATENCIÓ: aquesta informació pot veure’s modificada segons els Decrets que es publiquin des del Govern d’Espanya d’aquí al dilluns i dels que us informaríem puntualment.

Al no veure referències concretes sobre la nostra activitat, l’opció interpretada a seguir és la inclosa dins del petit comerç.

1. PRIMERA FASE 0: DEL 4 AL 10 DE MAIG

Obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a l’atenció individual dels clients.

2. SEGONA FASE I : DEL 11 DE MAIG AL 10 DE JUNY

Obertura de locals i establiments amb mesures estrictes per a evitar riscos de contagi i sense concentracions de persones.
Entenem la possibilitat de realitzar visites als domicilis dels clients per formar part de la nostra activitat habitual del petit comerç, tenint en compte la restricció de circulació fora de la província.

Des del Gremi aconsellem dur a sobre el certificat de trasllat laboral fins a casa del client.

3. TERCERA FASE II : A PARTIR DE L’11 DE JUNY

Es preveu la mobilitat de forma generalitzada per tot el territori nacional per a qualsevol activitat professional mantenint igualment les mesures de prevenció

Descarrega el Comunicat 07

27/04/2020 Comunicat 6: Informació important sobre reemprende l’activitat  

 

Us recordem que continua vigent el BOE del diumenge 12 d’abril:

1. S’estableix la suspensió de tota mena d’obra que suposi una intervenció en edificis existents, en els supòsits en què a l’immoble en el que s’hagin d’executar es trobin persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, i que, per la seva ubicació permanent o temporal, o necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o altres, puguin tenir interferència amb l’activitat d’execució de l’obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de materials.

2. S’exceptuen d’aquesta suspensió les obres referides a l’apartat anterior en què, per circumstàncies de sectorització de l’immoble, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra.

3. Així mateix, queden també exceptuats els treballs i obres puntuals que es realitzin en els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància.

És a dir, no es podran realitzar obres a l’interior d’habitatges si es dona alguna d’aquestes circumstàncies:

– Si hi ha persones a l’interior de l’habitatge alienes a l’obra (propietaris, llogaters…) – Si l’accés a l’habitatge es te que fer pels espais o zones comuns a on es pogués coincidir amb els ocupants de l’edifici. (pàrquing, vestíbul, escala, ascensor, terrat, …).

ATENCIÓ: davant l’autoritat no seran vàlids cap autorització que hagi pogut fer la Comunitat de propietaris, el president de la CP i/o el client.

NOMÉS es poden realitzar obres de reforma a l’interior d’ habitatges i edificis a on no hi hagi gent, i que hi hagi un accés privat per accedir al lloc de l’obra.

Descarrega el Comunicat 06

13/04/2020 Comunicat 5: Informació important sobre reempendre l’activitat demà

 

Segons el BOE del diumenge 12 d’abril, NO és poden realitzar obres de reforma a l’interior d’ habitatges i edificis a on hi hagi gent, a no ser que hi hagi un accés privat per accedir al lloc de l’obra. No es pot accedir per les zones comuns de l’edifici. Les obres de rehabilitació en edificis també resten aturades. Només es poden fer feines de serveis d’urgències, realitzades per personal autònom, amb el document que així ho acrediti i que ja us vàrem enviar.

-No es pot accedir per les zones comuns de l’edifici.
-Les obres de rehabilitació en edificis també resten aturades.
-Només es poden fer feines de serveis d’urgències, realitzades per personal autònom, amb el document que així ho acrediti i el certificat autorresponsable de desplaçament.
-Important que compliu les normes de prevenció de seguretat i salut especials establertes durant l’estat d’alarma.
Podeu consultar els següents enllaços:

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes.

Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19

Estratègia d’actuació noves mesures de restricció de l’activitat laboral aplicables a partir del 14 d’abril

Activitats d’apertura

Descarrega el Comunicat 05

30/03/2020 Comunicat 4: Aclaracions sobre l’aplicació del RD 10/20

 

El Reial Decret regula un permís retribuït recuperable per tot el personal laboral per compte aliè, de caràcter obligatori i limitat en el temps.

1) Quin és el període d’afectació aquest permís? Del 30 de març al 09 d’abril tots dos dies inclosos.

2) A quines persones treballadores afecta el permís? A totes les persones treballadores que prestin serveis en empreses o entitats de sector públic o privat si la seva activitat no ha estat paralitzada a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma establerta en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

3) Es pot establir una activitat mínima indispensable en les empreses obligades per aquest Reial Decret? Si, en el cas que sigui necessari es podrà establir un número minin de plantilla o torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l’activitat indispensable. La referència serà la plantilla i l’activitat que es mantingui un cap de setmana ordinari o en festius.

4) En quins supòsits es pot treballar el dia 30 de març? En aquells supòsits que resulti impossible interrompre de forma immediata l’activitat, amb l’única finalitat de dur a terme les feines imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït sense perjudicar de forma desproporcionada la reanudació de l’activitat empresarial.

5) Les activitats de transport que es trobin fent un servei a la data d’entrada en vigor del RD poder finalitzar els seus recorreguts i entregues? Si, aquestes persones treballadores iniciaran el permís retribuït quan finalitzin el viatge en curs i el retorn corresponent. Per tant podran realitzar les descàrregues corresponents i tornar al seu lloc d’origen.

6) Les empreses que hagin sol·licitat un ERTO de suspensió o l’estiguin aplicant també han de donar el permís retribuït? No, les empreses que hagin demanat o estiguin aplicant un ERTO de suspensió queden excloses de l’àmbit d’aplicació del reial decret.

7) Podran les empreses sol·licitar un ERTE de suspensió a partir del 30 de març? El reial decret preveu l’excepció del seu àmbit d’aplicació a aquelles empreses a les quals se’ls autoritzi un ERTO de suspensió durant la vigència del període del permís retribuït.

8) Les persones en situació d’incapacitat temporal tindran també aquest permís? No, aquestes persones treballadores estan excloses d’aquest permís.

9) Les persones que teletreballen ho han de deixar de fer? No, les persones que fan teletreball o qualsevol altra modalitat de prestació de serveis no presencials estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret.

10) Quina retribució hauran de percebre les persones treballadores subjectes al permís retribuït? La mateixa que les haguessin tingut d’estar prestant serveis, incloent-hi salari base i complements salarials.

11) S’han de recuperar les hores no treballades? Si

12) Com s’ha d’establir aquesta recuperació? S’haurà de negociar en un període de consultes obert entre empresa i representació legal de les persones treballadores amb una duració màxima de 7 dies. Si no hi ha representació legal de les persones treballadores s’haurà de constituir una comissió negociadora , en 5 dies, integrada pels sindicats mes representatius del sector , en cas de que no es pogués constituir es negociaria amb una comissió integrada per tres persones treballadores de l’empresa. En cas de no arribar a cap acord l’empresa notificarà a les persones treballadores i/o a la comissió representativa , en el termini de 7dies des de la finalització d’aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball.

13) Quin es el període màxim de recuperació? Fins el 31 de desembre de 2020.

14) Quines són les activitats no afectades?

1. Les que realitzin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-se a l’empara dels articles 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18, del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i de la normativa aprovada per l’Autoritat Competent i les Autoritats Competents Delegades.

2. Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final.

3. Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.

4. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.

6. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagin d’assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l’empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma.

7. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que resulti necessari utilitzar per a l’acompliment de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.

8. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.

9. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballin en empreses, centres d’I+D+I i biotecnològics vinculats al COVID-19, (ii) els animalarios a ells associats, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta recerca, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.

10. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

11. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.

12. Les d’empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.

13. Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament del treball no presencial dels empleats públics

14. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

15. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19 i, d’aquesta manera, compleixin amb els serveis essencials fixats consensuadament pel Ministeri de Justícia, Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia General de l’Estat i les Comunitats Autònomes amb competències en la matèria i plasmats en la Resolució del Secretari d’Estat de Justícia de data 14 de març de 2020, i les adaptacions que en el seu caos puguin acordar-se.

16. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.

17. Les que presten serveis en les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

18. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

19. Les que treballin en els Centres d’Acolliment a Refugiats i en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció Humanitària.

20. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.

21. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.

22. Les de l’operador designat per l’Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament als exclusius efectes de garantir aquest servei postal universal.

23. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, magatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.

24. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

25. Qualsevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

Decret d’ampliació d’estat d’alarma

Comunicat Gremi (Català)

Comunicado Gremi (Castellano)

Descarrega el Comunicat 04

26/03/2020 Comunicat 3: Recomanacions respecte a la continuïtat o no de l’activitat i les obres de reforma d’interiors. DERROGAT PEL REAL DECRET 10/2020

 

1. Es pot tenir l’establiment obert al públic?El vesant comercial de les reformes d’interior, cuines i banys en quant a venta minorista al públic no esta entre les excepcionades pel RD que estableix l’estat d’alarma, per la qual cosa NO està permesa la seva continuïtat com a establiment comercial.Aquells que tingueu un establiment de venda al públic, heu de tancar l’establiment al públic.Per als treballadors que treballin a les oficines, es recomana el teletreball (per a això poden desviar-se centraletes telefòniques, connexió d’ordinadors en remot, etc.) i evitar qualsevol tipus de reunió presencial, utilitzant per a això sistemes de vídeo conferencies.

2. Es poden realizar obres a casa de clients particulars?Pel moment, les autoritats Estatals no han prohibit expressament la realització d’obres privades. Això no és competència dels l’Ajuntaments ni de la Generalitat, sinó de l’Estat.Els decrets d’Alcaldia, com el de Bcn del 17/3/2020 només recomanen l’aturada d’obres particulars.Per poder realitzar les obres, és indispensable el següent:- Adaptar el Pla de Seguretat a les mesures de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19. A més, s’haurà d’atendre qualsevol altra mesura higienicosanitària que determini el vostre servei de prevenció de riscos laborals.Cal que contacteu amb ells perquè tingueu actualitzat el vostre Pla de Prevenció de Riscos Laborals, ja que us el demanaran davant qualsevol inspecció de treball o la Guàrdia urbana.Les empreses han de facilitar tots els mitjans de prevenció per a evitar contagis i se’ls ha de subministrar els EPI’S (Equips de protecció individual) que siguin necessaris:- els treballadors cal que usin els equips de protecció individual adequats per al seu lloc de treball.- com a mesura addicional és obligatori l’ús de guants i l’ús de màscara.- cal proveir-los amb gels hidro-alcohòlics, recomanar la rentada de mans freqüent, així com mantenir un metre i mig de distància amb qualsevol persona.Si no disposeu de mascaretes, guants o altre EPIS, no podríeu continuar les obres, ja que no estareu acomplint el Decret.

3. Que pasa si el client nega l’accés a la seva casa?Haurem de demanar que ens ho comuniqui per escrit, amb el que el professional quedarà alliberat de la responsabilitat de prestar el servei mentre duri la decisió del client.

4.Que ocorre si l’empresa o el professional considera que existeix un risc excessiu per als seus treballadors o hagi decidit suspendre per complet la seva activitat o no disposi del material necessari?En aquest cas, haurà de justificar-lo adequadament i comunicar-lo per escrit al client. Entenem que, sempre que es justifiqui la causa, no li generaria responsabilitat per incompliment del contracte.

IMPORTANT NOMÉS SI TENIU LA LLICÈNCIA ADEQUADA, EL PLA DE SEGURETAT ADAPTAT I LES MESURES ADIENTS PODEU CONTINUAR LES OBRES.SI ESTEU FENT UNA OBRA SENSE LES MESURES DE SEGURETAT SANITÀRIES I EL PLA DE SEGURETAT ADAPTAT, LA GUÀRDIA URBANA US POT ATURAR LES OBRES.*Podeu descarregar els documents per al client a: https://www.greincat.cat/documentacio/

19/03/2020 Comunicat 2: Reducció de la quota d’abril

 

Ateses  les circumstàncies extraordinàries que estem vivint totes i tots plegats aquests dies, el Gremi és totalment conscient de les dificultats del vostre dia a dia.

Estem convençuts que en el nostre sector caldrà que tots ens recolzem mútuament i hem cregut oportú com a primera mesura, prendre la decisió de reduir la quota d’Abril al 50%.

Aquells que heu fet el pagament anual o semestral, podeu decidir si voleu que us fem el retorn o bé, que se us descompti del proper pagament de quota, enviant un correu a cuinescat@greincat.cat

Recordar que com a mesura de precaució i responsabilitat,  amb motiu de la situació creada per l’epidèmia de COVID-19 que viu el país, i de mutu acord amb les persones treballadores de l’entitat, el GREMI DE REFORMES ha adoptat  el model de tele – treball, inicialment durant quinze dies, prorrogables segons siguin els consells de les autoritats sanitàries.

Per tant:

 • La seu física del Gremi romandrà tancada, excepte cites especialment concertades.
 • Tots els serveis del Gremi segueixen a la teva disposició amb normalitat, excepte els actes i formacions presencials al Gremi, que s’han ajornat i que es reprogramaran oportunament.
 • L’Assemblea General prevista pel dia 7 d’abril, queda ajornada, així com la Junta Directiva del dia 23 de març,  i posposades a una nova data que us comunicarem de seguida que es defineixi.
 • El telèfon 934 517 446 continua disponible en l’horari habitual: de dilluns a dijous de 9 a 17 h, i els divendres de 9 a 15 h.

Els correus pel seguiment de temes continuen estant a la teva disposició, i són els mateixos de sempre:

 • Yolanda Alarcón:  Atenció a l’agremiat, comptabilitat i administració: cuinescat@greincat.cat
 • Rut Falcó: Documentació i web:  serveisagremiats@greincat.cat
 • Si necessiteu assessorament i/o representació en temes laborals, no dubteu a posar-vos en contacte amb La Gestoria del Gremi perquè des del nostre departament jurídic – laboral us aconsellin. Cal que us identifiqueu com a professionals agremiats. Persona de contacte: Juan Campos Moya T. 933900900:  jcampos@geslex1949.com

I per a qualsevol dubte o comentari general, pots dirigir-te a la direcció del Gremi: Maribel Torrents:  torrentsm@greincat.cat

Descarrega Comunicat 02

Gràcies per la vostra confiança. #JuntsfemGremi

Cuideu-vos tots!

14/03/2020 Comunicat 1: Mesures adoptades pel Gremi

 

Com a mesura de precaució i responsabilitat,  amb motiu de la situació creada per l’epidèmia de COVID-19 que viu el país, i de mutu acord amb les persones treballadores de l’entitat, el GREMI DE REFORMES adoptarà el model de tele – treball a partir de dimarts 17 de març de 2020, inicialment durant quinze dies, prorrogables segons siguin els consells de les autoritats sanitàries.

En conseqüència:

 • La seu física del Gremi romandrà tancada, excepte cites especialment concertades.
 •  Per al lliurament de documentació o paquets, podeu deixar-los en la porteria de l’edifici, indicant clarament el destinatari, i sempre en embolcall tancat
 •  Tots els serveis del Gremi segueixen a la teva disposició amb normalitat, excepte els actes i formacions que s’han ajornat i que ja hem avisat convenientment.
 • L’Assemblea General prevista pel dia 7 d’abril, queda ajornada  i posposada a una nova data que us comunicarem de seguida que es defineixi.
 • El telèfon 934 517 446 continua disponible en l’horari habitual: de dilluns a dijous de 9 a 17 h, i el divendres de 9 a 15 h. Els correus per a seguiment de temes continuen estant a la teva disposició, i són els mateixos de sempre:
 • Yolanda Alarcón:  Atenció a l’agremiat, comptabilitat i administració: cuinescat@greincat.cat,
 • Rut Falcó: Documentació i web:  serveisagremiats@greincat.cat
 • Si necessiteu assessorament i/o representació en temes laborals, no dubteu a posar-vos en contacte amb La Gestoria del Gremi perquè des del nostre departament jurídic – laboral us aconsellin. Cal que us identifiqueu com a professionals agremiats. Persona de contacte: JUAN CAMPOS MOYA Telf. 933 900 900: jcampos@geslex1949.com

I per a qualsevol dubte o comentari general, pots dirigir-te a la direcció del Gremi: Maribel Torrents  torrentsm@greincat.cat

Gràcies a l’acord amb PIMEC, podeu fer arribar els vostres dubtes davant la situació, identificant-vós com a professional agremiat AQUÍ 

Estem convençuts que sabràs comprendre aquestes mesures de prevenció responsable que adoptem ara i et convidem a adoptar tu també aquelles que s’adaptin millor a les circumstàncies de la teva empresa.

Descarrega el Comunicat 01

Comparteix!