Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Ajuts Next Generation

23 maig, 2022

Reformes que poden optar a ajudes de fins 3.000€ dels Fons Europeus

Canvi de finestres, instalació de plaques solars o sustitució de la caldera: Veure programa 3


Els fons Next Generation EU són una oportunitat única per accelerar un parc d’habitatge sostenible i capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania.


Europa impulsa un canvi de paradigma que aposta per la rehabilitació d’edificis i llars amb la mirada posada en l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.


Un dels objectius dels fons Next Generation EU és promoure la rehabilitació energètica, tot i que també poden finançar complementàriament la rehabilitació tradicional, com ara l’accessibilitat o la conservació d’edificis.


1) Programa de barris

Subvencions destinades a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica.

Destinataris: ajuntaments.

Dotació: 184,8 milions d’euros en diverses anualitats.

Actuacions subvencionables:

 • Les de rehabilitació d’edificis, sempre que s’obtingui una reducció almenys del 30% del consum d’energia no renovable, referida a la certificació energètica, i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o 35%, segons la zona climàtica.
 • Actuacions d’urbanització, de reurbanització o de millora de l’entorn físic que siguin complementàries a la rehabilitació d’edificis.
 • La prestació de serveis de les oficines de rehabilitació que facilitin la gestió i el desenvolupament de les actuacions programades.

El percentatge subvencionable de la inversió va directament relacionat amb la reducció del consum EPNR: (menys del llibre de l’edifici):

 • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 8.100 euros/habitatge).
 • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim de 14.500 euros/habitatge).
 • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 21.400 euros/habitatge).
 • Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

On cal adreçar-se:

Calendari:

En dues fases:

 1. Publicació al DOGC d’una primera convocatòria per fer una preselecció dels barris objecte de subvenció que han presentat els ajuntaments. Resolució de la selecció de propostes, que tindrà per objecte atorgar o denegar la condició de subvencionable a les diferents propostes de barri que hagin presentat els municipis. Els municipis podran fer arribar la sol·licitud per l’eacat en el termini de dos mesos a partir del 2 d’abril.
 2. Publicació al DOGC d’una segona convocatòria oberta només als edificis dels barris preseleccionats.

 2) Programa d’edificis

Subvencions destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades.

Destinataris: comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques.

Dotació: 162,7 milions d’euros en diversos exercicis.

Requisits: tenir la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit.

Actuacions subvencionables:
Actuacions de rehabilitació de l’edifici en què s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, que suposin una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o el 35%, segons la zona climàtica.
Les que impliquin la retirada de productes de construcció que tinguin amiant (un màxim de 1.000 euros per habitatge o de 12.000 euros per edifici).

El percentatge subvencionable va directament relacionat amb la reducció del consum EPNR:

 • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habitatge).
 • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim d’11.800 euros/habitatge).
 • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habitatge).

Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

On cal adreçar-se:

Al tècnic o a l’administrador de finques de l’edifici. Ofereixen assessorament i tramiten la subvenció i les gestions amb els col·legis d’arquitectes i els col·legis d’aparelladors, els arquitectes tècnics i els enginyers de l’edificació, a fi de resoldre les qüestions tècniques. Si la comunitat no en té, cal adreçar-se directament al col·legi d’administradors de finques que pertoqui segons la zona.
Per contactar amb entitats relacionades amb aquest tema:

3) Programa d’habitatge

Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Aquestes actuacions, a més de l’estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible.

Destinataris: propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres.

Dotació: 58,5 milions d’euros en diversos exercicis.

Requisits:

 • La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.
 • L’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.
 • La quantia màxima subvencionable és de 7.500 euros per habitatge i la inversió mínima és de 1.000 euros/habitatge.
 • Subvenció del 40%, amb una subvenció màxima de 3.000 euros/habitatge.

On cal adreçar-se:

4) Llibre de l’edifici i projectes

Subvencions destinades a les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges construïts abans de l’any 2000 i que vulguin redactar el seu llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació.

El llibre de l’edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions d’ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.

Els fons Next Generation EU subvencionen aquest treball de diagnosi independentment que la comunitat de veïns decideixi dur a terme les obres de rehabilitació.

Destinataris: comunitats de propietaris i propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars.

Requisits: tenir la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit.

Dotació: 43 milions d’euros, en diversos exercicis.

On adreçar-se: