Pel proper dijous 8 de març, hi ha diverses convocatòries de vaga general per part de 10 sindicats, en diferents franges horàries.

Els motius coincidents a les convocatòries són el rebuig a la discriminació de les dones al mercat laboral i a la violència masclista.

Dades d’interès per a les empreses davant la convocatòria:

 • Tots els treballadors que vulguin exercir el seu dret constitucional de vaga, ho poden fer, informant a l’empresa a quina convocatòria s’acullen, per poder fer el tractament de descompte a cada absència regulada.
 • Us recordem que no es pot sol·licitar als/les treballadors/es la seva intenció o no de secundar la vaga.
 • El treballador que secundi la vaga no pot ser substituït.

Quins conceptes es descompten a aquells treballadors que secundin la vaga:

 • Salari base i complements excepte el de puntualitat o similars
 • Part proporcional de pagues extres
 • Part proporcional del descans setmanal, sense afectar festius anuals ni vacances

Efectes en les cotitzacions

El treballador/a passa a una situació “d’alta especial” i, per tant, queda suspesa l’obligació de cotitzar tant la part de l’empresa com del treballador.

L’empresa ha de comunicar a la Seguretat Social, en un termini de 5 dies naturals a partir del següent al del cessament del treball, la relació de treballadors els contractes dels quals hagin estat suspesos i notificar-ne la data de reincorporació.

 

Us passem un recull de les diferents convocatòries:

COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA (CCOO) i UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (UGT)

CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS:

 • La vaga convocada serà de dues hores en cadascun dels torns de treball del dia 8 de març de l’any en curs;
 • per a les jornades partides i per a les jornades continuades en torn de matí, la vaga serà d’11.30 hores a 13.30 hores;
 • per a les jornades continuades en torn de tarda, la vaga serà de 16.00 hores a 18.00 hores;
 • i per a les jornades continuades en torn de nit, la vaga es farà durant les dues primeres hores del torn nocturn que comenci en la jornada del dia 8.

OBJECTIUS VAGA:

 • Rebuig a la desigualtat i la discriminació que pateixen les dones al mercat laboral i, en particular, rebuig a la bretxa salarial.
 • Rebuig a la cronificació de la desocupació femenina.
 • Rebuig a la violència masclista i a les mesures insuficients en tots els àmbits, amb especial consideració al laboral, per a la protecció a les víctimes de violència de gènere.
 • Rebuig a les polítiques d’igualtat de gènere del govern.

 

SINDICATO ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES (AST)

CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS:

 • Des de les 00.00 hores fins a les 24.00h del dia 8 de març de 2018.
 • Per a TOTS els treballadors/es de tot l’estat i tots els àmbits sectorials públics i privats.
 • En els centres de treball on l’activitat es realitzi mitjançant un sistema de torns, la convocatòria de vaga s’iniciarà en l’últim torn anterior a les 00h del dia de la convocatòria de vaga, i finalitzarà quan s’acabi el mateix torn, el dia següent.

OBJECTIUS VAGA:

 1. Derogació de les dues reformes laborals dels anys 2010 i 2012, que incrementen les diferències salarials i precaritzen les condicions laborals.
 2. Promulgació per part del govern d’una llei d’emergència que estableixi l’obligatorietat de la igualtat salarial real entre homes i dones, donant compliment a l’article 14 de la CE en matèria laboral i, concretament, amb l’objectiu d’eliminar la bretxa.
 3. Exigir al govern la dotació pressupostària que permeti el compliment de la llei de dependència.
 4. Exigir al govern l’augment del pressupost salarial per a despesa social, paralització de les retallades i privatització dels serveis públics.
 5. Exigència al govern de mesures legislatives i normatives efectives contra la violència de gènere, augmentant el pressupost per reforçar les eines i mesures de suport, materials i humanes.
 6. Exigir al govern, la patronal i els òrgans jurisdiccionals el compliment de la llei d’igualtat i conciliació de la vida laboral i familiar.
 7. Per la defensa i manteniment d’un sistema públic de pensions i l’equiparació de les pensions entre homes i dones.
 8. Per l’establiment d’una pensió mínima de 1.080€ i el reconeixement del treball domèstic i/o de cuidadora com a treball remunerat.

 

CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT)

CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS:

 • Des de les 00.00 hores fins a les 24.00 hores del dia 8 de març.
 • En els centres de treball on l’activitat es realitzi mitjançant un sistema de torns, la convocatòria de vaga s’iniciarà en l’últim torn anterior a les 00h del dia de la convocatòria de vaga, i finalitzarà el dia següent, quan s’acabi el mateix torn.
 • La vaga afectarà totes les activitats portades a terme pels treballadors i treballadores de les empreses privades i pels empleats i empleades del sector públic, amb vincle funcionarial, estatutari o laboral, així com els empleats i empleades al servei de la llar familiar.

OBJECTIUS VAGA:

 • Eliminació de tota discriminació laboral per raó de gènere.
 • Eliminació de la bretxa salarial
 • Eliminació dels obstacles en l’accés i la promoció en el treball
 • Eliminació dels obstacles a la conciliació de la vida laboral i familiar des del punt de vista de la coresponsabilitat
 • Eliminació de tota discriminació en el treball en el servei de la llar familiar.

 

UNIÓ SINDICAL OBRERA (USO)

CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS:

 • Des de les 12.00 hores fins a les 16.00 hores (4 hores) del dia 8 de març.
 • La vaga afectarà totes les activitats laborals i funcionarials desenvolupades pels treballadors i empleats públics de les empreses i organismes establerts dins de l’àmbit geogràfic i jurídic de l’estat espanyol.

OBJECTIUS VAGA:

 • Exigir al govern una aposta seriosa i una regulació específica en matèria laboral que abordi la realitat de la dona en el mercat de treball i elimini a les empreses i institucions les diferències per raons de gènere, amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes al mercat laboral, eliminar la bretxa salarial i el sostre de vidre.
 • Acabar amb la precarietat a la contractació femenina i amb l’alta taxa de desocupació femenina.
 • Establir un nou model de negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere i un control més exhaustiu dels plans d’igualtat negociats a les empreses.
 • Aconseguir un major acompanyament pressupostari i una aplicació més efectiva de la LO per a la igualtat efectiva entre homes i dones. Per fomentar la coresponsabilitat, exigim la reforma dels permisos de maternitat i paternitat per tal que siguin iguals, intransferibles i pagats al 100%.
 • Exigir l’adaptació més racional dels horaris laborals amb els horaris escolars i que estiguin més equilibrats amb els de la resta de països d’Europa.

 

CO.BAS (Sindicat de Comissions de Base)

CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS:

 • Des de les 00.00 hores fins a les 24.00 hores del dia 8 de març.
 • La vaga afectarà totes les empreses privades i públiques del territori d’Espanya.

OBJECTIUS VAGA:

 • Que el govern presenti i aprovi a les Corts una llei d’emergència per a l’obligatorietat de la igualtat salarial entre homes i dones.
 • Derogació de les dues darreres reformes laborals.
 • Defensa del sistema públic de pensions i igualtat de les pensions entre dones i homes. Establiment d’una pensió mínima de 1.000€.
 • Fi de les retallades pressupostàries en matèria de despesa social.
 • Solucionar els incompliments en matèria de dependència.

 

CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT)

CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS:

 • Des de les 00.00 hores fins a les 24.00 hores del dia 8 de març.
 • Per als centres de treball on es treballi mitjançant el sistema de torns, la convocatòria de vaga començarà a l’últim torn anterior a les 00 hores del dia de la convocatòria de vaga, incloent-hi l’últim torn que s’iniciï el dia 8 i que finalitzarà el dia següent, quan s’acabi el torn.
 • Alhora, durant la jornada del dia prèvia a la convocatòria de vaga, cessaran en el seu treball els empleats i empleades i funcionaris i funcionàries que prestin els seus serveis en sectors de producció de béns, serveis i distribució que hagin de tenir efectes immediats durant el dia 8 de març.

OBJECTIUS VAGA:

 • Adopció de mesures concretes i immediates que acabin amb la bretxa salarial i la desigualtat en les pensions.
 • L’establiment de polítiques socials i econòmiques del govern que facin efectives la conciliació real de la vida familiar, laboral i personal, així com la coresponsabilitat en les cures.
 • La retirada de les polítiques, lleis i actuacions del capital que comporten la discriminació en l’accés al treball de les dones, i l’establiment i el foment de les mesures efectives per a la disminució de la taxa de desocupació de les dones.
 • L’eradicació de l’assetjament sexual laboral, la precarietat laboral, la temporalitat i l’alta taxa de contractes amb jornades parcials
 • Igualtat material efectiva de les dones immigrants i refugiades.
 • Equiparació efectiva de les empleades de la llar al règim general.
 • Consideració de les tasques de cura com a treball amb dret a remuneració i a les seves prestacions contributives independents.
 • Exigència al govern de mesures concretes i efectives contra les violències masclistes.

 

CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL

CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS:

 • Des de les 00.00 hores fins a les 24.00 hores del dia 8 de març.
 • Afectarà totes les treballadores i treballadors de l’estat espanyol, tant funcionaris com personal laboral de tots els sectors productius i tots els centres de treball.

OBJECTIUS VAGA:

 • La millora de les condicions laborals de les dones i la fi de la desigualtat laboral mitjançant la supressió de la bretxa salarial i el sostre de vidre i fent efectiva la igualtat en les pensions.
 • Promoció de la conciliació de la vida familiar i personal, mitjançant la inclusió als convenis col·lectius de mesures de conciliació que millorin els drets mínims establerts a la normativa laboral.
 • Desaparició de la discriminació en l’accés al treball i la disminució de la taxa d’atur de les dones.
 • La lluita efectiva contra les situacions d’assetjament sexual a l’àmbit laboral, la precarietat laboral i l’alta taxa de contractes amb jornades parcials i de curta durada.
 • Exigir l’elaboració i aplicació dels plans d’igualtat.
 • Desenvolupament d’un pacte d’estat contra les violències masclistes.

 

INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA

CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS:

 • Des de les 00.00 hores fins a les 24.00 hores del dia 8 de març.
 • Afectarà totes les treballadores i treballadors dels centres de treball a Catalunya.

OBJECTIUS VAGA:

 • Millora de les condicions laborals de les dones treballadores i la superació de la desigualtat laboral mitjançant la supressió de les diferències salarials pel mateix treball, el sostre de vidre per a la igualtat promocional i la desigualtat de les pensions.
 • La promoció de la conciliació de la vida familiar i personal. Recuperació i ampliació dels avenços socials en matèria de conciliació i combatre la minoració de retribucions com a conseqüència de la maternitat i la cura dels fills i filles.
 • La desaparició de la discriminació en l’accés a l’ocupació  i la disminució de la taxa d’atur de les dones.
 • Exigir el compliment de la llei d’educació per impulsar les accions formatives en matèria de coeducació per educar en la diversitat, en la igualtat real d’oportunitats i en la prevenció de la violència masclista.
 • La lluita efectiva contra les situacions d’assetjament sexual a l’àmbit laboral, la precarietat laboral i l’alta taxa de contractes amb jornades parcials i de curta durada.
 • Exigir a les administracions públiques de desenvolupin i arribin a acords amb grups polítics, col·lectius feministes i agents socials per implementar de forma urgent les mesures per eliminar la violència contra les dones.
 • Elaboració i aplicació dels plans d’igualtat d’acord amb la llei orgànica per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

 

INTERSINDICAL CSC

CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS:

 • Des de les 00.00 hores fins a les 24.00 hores del dia 8 de març.
 • Afecta tots els treballadors i treballadores assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i altre personal administratiu de tots els sectors productius i de serveis.

OBJECTIUS VAGA:

 • Eradicació de la bretxa salarial de gènere.
 • Superació de la bretxa horitzontal i del sostre de vidre.
 • Que els convenis i normatives que regulen els permisos, jornades i horaris garanteixin de manera efectiva la conciliació efectiva i la coresponsabilitat.
 • El reconeixement econòmic i polític del treball de cures i la sostenibilitat de la vida.
 • Establiment de mesures sancionadores a les empreses que no garanteixin els mínims estipulats per la Llei d’Igualtat 17/2015.
 • Eliminació de la precarietat laboral, la temporalitat i les jornades parcials.
 • Establiment de mesures econòmiques, polítiques i socials que tinguin com a objectiu l’eradicació de les violències masclistes arreu i, en concret, en l’àmbit laboral.
 • La derogació de la reforma laboral i de pensions.
 • Aplicació efectiva de la llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes. Aixecament immediat dels articles suspesos pel TC, que són els que afecten de ple l’àmbit laboral que concerneix.