La declaració del Model 347 és de caràcter obligatori i es presenta en el mes de febrer de l'exercici següent a aquell al fet que es refereix les operacions amb tercers que s'inclouen. En el model 347 han de declarar-se les operacions amb tercers que superin l'import de 3.005’06 euros.

Tindrem des de l'1 de Gener fins al 29 de Febrer de 2016 per presentar aquesta declaració Informativa.

La declaració del Model 184 és de caràcter obligatori i es presenta en el mes de febrer de l'exercici següent a aquell que es refereix. En el model 184 han d'incloure's les rendes obtingudes per l'entitat en règim d'atribució de rendes, així com la renda atribuïble a cadascun dels socis, hereus o partícips de l'entitat.

Tindrem des de l'1 de Gener fins al 29 de Febrer de 2016 per presentar aquesta declaració Informativa.