Recordeu que durant el mes gener heu de presentar a Hisenda les següents declaracions en els terminis que s’indiquen

Pagaments a compte  4art. trimestre 2016 – Retencions IRPF de treballadors, professionals i lloguers – Models 111 i 115
Termini de presentació:                                         Fins a 20 de gener
Termini de presentació telemàtica domiciliada:    Fins a 15 de gener

Declaració  a compte de l´ impost sobre la Renta de las Persones Físiques IRPF. 4art Trimestre 2016 – Model 130 
Termini de presentació:                                         Fins a 30 de gener
Termini de presentació telemàtica domiciliada:    Fins a  25de gener

Liquidació de l´ Impost sobre el Valor afegit  – IVA 4art Trimestre de 2016 – Model 303
Termini de presentació:                                         Fins a 30 de gener
Termini de presentació telemàtica domiciliada:    Fins a 25 de gener

Declaració Anual IVA – Model 390
Termini de presentació:                                         Fins a 30 de gener

Declaracions Informatives – Models 180 i 190
Termini de presentació:                                         Fins a 31 de gener
  

Recordeu també, que segons el Real Decret-Ley 3/2016 de mesures urgents en l'àmbit tributari que, entre altres, modificava les normes que regulen els apalçaments i fraccionaments.

Pel que ja no es poden demanar aplaçaments pels pagaments de l'IVA ni IRPF amb una simple sol·licitud indicant falta de liquiditat.