Programa 30 Plus. Acord del Gremi amb BCN ACTIVA 

Subvencions per contractació

És un programa que permet a les empreses contractar en condicions avantatjoses persones aturades de 30 anys o més, preferentment de 30 a 45 anys.

Per poder beneficiar-se de la subvenció s'ha de contractar abans de finals de setembre.

Les solicituds de personal enviades al Gremi es faran arribar a BCN Activa i una persona de l’ equip  contactarà de manera immediata amb la empresa que tingui la necessitat de contractació. Ells faran la pre-selecció dels candidats i triaran a 5 candidats i faran un informe per tal de que la empresa faci les entrevistes.

les empreses poden ser de tota l'Àrea Metropolitana, i les persones a contractar han d'estar empadronades a BCN.
Si la persona és d'un altre localitat, cal posar-se en contacte amb l'Ajuntament respectiu per accedir a la subvenció.

Contractació i ajuts:

Durada mínima del contracte de 6 mesos a temps complet o parcial. En el moment de subscriure el contracte s’haurà de preveure la seva durada total i no seran subvencionables les seves pròrrogues.

Les empreses podran contractar mitjançant qualsevol modalitat contractual que, d’acord amb la modalitat laboral vigent, s’ajusti a les condicions del programa.

Import de la subvenció: 655,20 €/mes per jornada complerta o la part proporcional en funció de la jornada, fins un màxim de 9 mesos.

La subvenció és compatible amb incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social segons la modalitat contractual.

L’empresa ha de facilitar que el participant pugui assistir a la formació, que serà d’un mínim de 60 hores i un màxim de 150 hores. La formació es podrà realitzar abans del contracte o de manera simultània.

Més informació