El Tribunal Constitucional (TC), mitjançant sentència d'11 de maig de 2017, ha acordat per unanimitat declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels arts. 107.1, 107.2 a) i 110.4 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), relatius a la base imposable de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU o Plusvàlua Municipal) i a la seva gestió tributària.

En aquest sentit, el Tribunal considera que no n'hi ha prou amb la mera transmissió del terreny perquè es produeixi el naixement de l'obligació tributària, sinó que s'ha de materialitzar necessàriament un increment de valor del terreny. Quan no es produeix aquest increment de valor, la capacitat econòmica que es pretén gravar es converteix en fictícia o irreal, violant-se, per tant, el principi de capacitat econòmica (art.31.1 CE).

Per això, oferim als agremiats del Gremi de Cuines, banys i reformes de Catalunya i als nostres clients la possibilitat de revisar totes aquelles liquidacions pel concepte tributari IIVTNU o Plusvàlua Municipal, a les quals hagin hagut de fer front en els últims exercicis, fins i tot, superat el període de prescripció, doncs amb l'esmentada sentència s'obre la possibilitat de poder recuperar aquelles quantitats abonades per la Plusvàlua Municipal, en les quals no s'hagi materialitzat un autèntic increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Per a més informació:

Per a més informació:
Carmen Bech
Advocada
cbech@bbsabogados.com
Telef 93.232.70.11