Arran de la entrada en vigor de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni , s'han produït canvis en les tramitacions.

La Generalitat ha editat un quadre resum orientatius de la tramitació i règims d'intervenció dels equipaments comercials.

S'ha actualitzat el quadre orientatiu per a establiments comercials i s'han afegit aclariments sobre la modalitat d'inici d'activitat. A més a més, s'hi ha introduït la nova modalitat de canvi de titular, tenint present la ubicació i la superfície de l'activitat comercial de cada cas.

PODEU CONSULTAR EL DOCUMENT AQUÍ

Podeu consultar aquí la Guia de com obrir un comerç a Barcelona