Com cada any, l'Ajuntament de Barcelona obre la convocatòria d'Ajuts a la Rehabilitació.
Amb la novetat important pel nostre sector, aquest any inclou la REHABILITACIÓ DE L'INTERIOR DE L'HABITATGE

Noves subvencions per a la rehabilitació d’edificis a Barcelona per a l’any 2016

El passat dia 29 de febrer es va publicar al DOGC la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona. El COAC, membre del grup de Treball d’OBRA, ha participat activament en l’elaboració del seu contingut.

La convocatòria d’enguany promou la rehabilitació dels edificis en el seu conjunt o en alguna de les seves parts, des de l’habitatge individual fins als edificis sencers. El termini per formular sol•licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2016.

Igual que a les convocatòries anteriors, per a les diferents intervencions subvencionables es fixen uns percentatges sobre el pressupost i uns topalls econòmics en funció de l’actuació.

Fes clic sobre la imatge per veure el pdf explicatiu complert.
Conté links als impresos i normatives.

IMPORTANT:

Cal destacar qui pot demanar aquests Ajuts:

Tant propietaris com llogaters, de viviendes en edificis anteriors a l'any 1.991, i que els seus ingressos – determinats per la Declaració de la Renda de l'any anterior – la suma de la Base Imposable General més la Base Imposable de l'Estalvi – siguin iguals o inferiors al quadre:

quadre irsc topall ingressos per poder demanar els ajuts ajuntament de Barcelona

A continuació destaquem, entre d’altres:

Subvenció d’obres a l’interior dels habitatges:
A diferència de la convocatòria anterior, a aquest tipus de subvencions hi poden optar tots els habitatges que vulguin fer millores d’habitabilitat, accessibilitat, estalvi energètic, aïllament acústic o eliminació de materials nocius per a la salut, sempre que els ingressos familiars del sol•licitant siguin inferiors a 2.5 vegades l’IRSC. Per a aquestes actuacions els percentatges de la subvenció i els topalls varien en funció dels ingressos del sol•licitant (entre 25% i 5.000€ i 100% i 15.000€). Pel que fa als habitatges que es vulguin incorporar a la Borsa de Lloguer de Barcelona, es manté l’ajuda per a obres de millora de l’habitabilitat incrementant-ne l’import de la subvenció.

Mesures d’estalvi energètic:
Es fa èmfasi en les mesures d’estalvi energètic, potenciant-ne els ajuts per a la seva implementació de la següent forma:
• Per a actuacions de mesures passives de millora energètica, s’estableixen diferents percentatges d’ajuts en funció de si la intervenció és total o parcial, sent del 50% del pressupost protegible* si la intervenció és total i del 35% si és parcial.
• Pel que fa a les mesures actives, per a les actuacions que impliquin un estalvi energètic en les instal•lacions energètiques la subvenció serà del 50%.

Subvencions per a més d’una comunitat:
Es fomenten actuacions entre unitats d’edificis de diferents comunitats de propietaris, concedint una subvenció del 85% del cost del projecte amb un topall de 5.000€.

Altres aspectes:
• S’inclouen ajuts complementaris per a obres amb materials de baixa petjada ecològica, incrementant en un 5% el percentatge de la subvenció.
• En determinats supòsits, es subvenciona el cost de la redacció de l’Informe Tècnic de l’Edifici, el Certificat d’Accessibilitat i el Certificat d’Eficiència Enenrgètica, en les condicions fixades per la convocatòria.
• S’amplien els supòsits d’ajuts de cohesió social a totes les tipologies d’obres.
• Es subvenciona al 100% la realització d’un Pla d’Actuacions per a la millora energètica de l’edifici, sempre que es realitzi alguna de les millores incloses en aquest Pla.
• Es subvenciona al 100% el subministrament d’un equip de comptatge d’energia en els edificis on es realitzi una intervenció de rehabilitació que contempli una millora energètica.
• Pel que fa als ajuts a la rehabilitació estructural d’edificis i a la instal•lació d’ascensors, es mantenen les mateixes condicions que el 2015.

Com sol•licitar i tramitar els ajuts
Pot sol•licitar els ajuts el president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici. En el cas de rehabilitacions d’interiors d’habitatges, els pot sol•licitar el propietari o el llogater amb autorització del propietari.