Com actuar davant una inspecció de treball?

Segur que molts de vosaltres heu passat en algun moment per aquesta situació.

 

La Inspecció de seguretat i salut segons l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, és una tècnica de seguretat que consisteix en l’anàlisi preventiva realitzada mitjançant l’observació directa de les instal·lacions, equips i processos productius per a identificar els perills existents i avaluar els riscos en els llocs de treball i així evitar accidents i incidents de Treball i Malalties Professionals.

 

La inspecció de seguretat i salut a les obres de construcció, mai són ben rebudes (sobretot si a més impliquen una posterior multa) però són una activitat preventiva necessària que juntament amb el treball dels agents intervinents en una obra es desenvolupi i finalitzi una obra sense cap incident/accident dels empleats en una obra d’edificació.

És important que l’empresa s’involucri  en les activitats d’inspecció, detecció i correcció i així enviar un missatge d’implicació als treballadors, que són els principals implicats/afectats en la prevenció d’accidents.

L’inspector de treball verificarà el lloc de treball, analitzant equipaments existents, presència de productes perillosos, ús correcte de la maquinària i eines que estiguin en ús en aquest moment.

 

Parlaran amb els treballadors presents en l’obra, podent exigir la seva identificació.

Poden agafar mostres de materials utilitzats en el lloc de treball, realitzar mesuraments, fer fotografies, vídeos, obtenir còpies  de la documentació i aixecar actes d’avís, tot prèvia notificació a l’empresari.

Una vegada realitzada la inspecció poden exigir la compareixença de qualsevol agent intervinent en la construcció, a les oficines oficials, per a presentar qualsevol tipus de documentació que verifiqui el compliment de les lleis vigents sobre la base de les anomalies que s’hagin pogut detectar en l’obra.

Una vegada finalitzat l’anàlisi de la tota la documentació s’emetrà informe favorable o aplicar una infracció. Les infraccions poden ser lleus, greus o molt greus.

 

 

ÍNDEX:

1-Preguntes frequents sobre les inspeccións de treball.

2-Documentació que et demanaran en una inspecció de seguretat i salut.?

3-Assesorament sobre el tema prevenció de Riscos

 

 

1-Preguntes frequents sobre les inspeccions de treball.

Pot entrar un inspector a l’obra si estic en un domicili particular com i quan vulgui?

La veritat és que sí. La capacitat dels inspectors de treball de la Seguretat Social es regulen en una Llei de l’any 2015, la 23/2015 de 21 de juliol, que confereix als inspectors i sotsinspectors de treball total llibertat per a entrar com i quan vulgui al centre de treball per a realitzar la inspecció, ja que aquest ‘efecte sorpresa’ és el que li atorga major èxit i resultats a la inspecció. A més, part de l’èxit de la vigilància consisteix que un sector percebi que pot ser inspeccionat en qualsevol moment, ja que així estarà sempre alerta.

El que posen en l’acta va a missa?

Efectivament. Els inspectors compten amb la “presumpció de certesa” de manera que el que ells reflecteixen en l’acta es presumeix que és la veritat. No obstant això, l’empresari pot impugnar una acta si aporta proves fefaents que contradiguin el que posa l’acta. Les proves que contradiguin el relatat en l’acta han de ser objectives (enregistraments, etc), no serveix el testimoni de treballadors de l’empresa, que s’entén part interessada.

ULL amb la Prevenció de Riscos!

Un dels aspectes més importants que ha de tenir en compte l’empresari és la Prevenció de Riscos en el centre de treball. Si un treballador té un accident i no existeix un Pla de Prevenció en el centre de treball, a més de les multes econòmiques, l’empresari es pot enfrontar a un problema penal. Aquesta via penal es sol obrir, per norma, quan el treballador acudeix a un centre sanitari públic o l’atén el SAMUR, ja que s’aixecarà un comunicat de lesions.

Si el centre de treball no compta amb el Pla de Prevenció de Riscos, aquest comunicat de lesions pot acabar en un jutjat d’Instrucció.

Cada obra és un centre de treball

En cas d’accident d’un treballador, és més greu l’absència del pla de prevenció que l’absència d’alta del treballador en la Seguretat Social o altres aspectes laborals.

Cura amb els treballadors sense donar d’alta

Entre els problemes que es troben molts inspectors es troba la falta d’alta del treballador. En aquest cas les conseqüències són ‘faltes greus’, que en el cas de treballadors estrangers (extracomunitaris que no tinguin permís de treball) són 10.000€ per cada treballador que no estigui donat d’alta més el 20% de recàrrec en les quotes a la Seguretat Social no pagades (+ quota obrera). En el cas de treballadors comunitaris o espanyols que no estiguin donats d’alta, la multa serà d’un mínim de 3.620€ per treballador més els recàrrecs pertinents en les quotes de la Seguretat Social. Aquesta multa ascendiria a 10.000€ si el treballador anés, a més, receptor de la prestació per desocupació.

Obstrucció a la labor inspectora, sanció segura

A vegades, alguns inspectors s’han trobat amb impediments per a poder accedir al centre de treball, la qual cosa suposa una infracció greu. Igualment, l’inspector té la capacitat de demanar que s’identifiqui qualsevol persona que es trobi dins de les zones de treball. En aquest cas, es recomana que s’identifiqui. La no identificació d’una persona constitueix una infracció molt greu, fins i tot en els casos en els quals un individu fuig del local, la qual cosa fa sospitar a l’inspector que es tracta d’un treballador en situació irregular. Les sancions mínimes per obstrucció a la labor inspectora són de 6.000€.

Per què m’inspeccionen a mi?

Moltes de les campanyes d’inspecció o de les ‘batudes’ de determinades zones es fan per denúncies prèvies. En molts casos, les denúncies nominals, on s’identifica el denunciant, són menys fiables perquè en moltes ocasions vénen d’un treballador acomiadat que actua per despit. A més, existeix una bústia del frau on les denúncies són anònimes i aquestes tenen un percentatge altíssim de veracitat. En moltes ocasions es tenen en compte aquestes denúncies per a fer la selecció de les zones o de les campanyes d’inspecció.

 

2-Documentació que et demanaran en una inspecció de seguretat i salut.

Cal tenir al dia, la següent documentació, que dependrà del tipus d’obra que esteu realitzant): (en color blau el que sempre és obligatori que tingueu).

 

Llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social si escau.

 

Comunicació d’obertura de centre de treball.

 

Pla de prevenció de riscos laborals (art 2.1. del RSP).

 

Relació de treballadors designats o document acreditatiu de l’existència d’un servei de prevenció propi o aliè.

 

Avaluació inicial de riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.

 

Planificació de l’activitat preventiva.

 

Pla d’emergència i avaluació (art. 20 LPRL).

Formació i informació impartida en matèria de seguretat i salut laboral.

 Document sobre vigilància de la salut dels treballadors (art 22 LPRL).

Relació d’accidents de treball amb i sense baixa mèdica i relació de llaunes o defunció d’accidentats.

Manual d’instruccions i manteniment, així com revisions periòdiques dels equips de treball.

Declaració “CE” de conformitat o certificat posada en conformitat dels equips de treball.

Resultats dels controls periòdics de les condicions de treball (resultats de l’avaluació de l’exposició dels treballadors a contaminants químics, físics i biològics).

Certificat de la instal·lació elèctrica (butlletí d’indústria) i de les mesures de protecció respecte a les línies de línia elèctrica aèries que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors de l’obra.

Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic d’obra.

Pla de seguretat i salut de l’obra (incloent acta d’aprovació del pla).

Acta de nomenament del coordinador de seguretat i salut.

Llibre d’incidències, ordres i assistències.

Certificat sobre idoneïtat i resistència de les proteccions col·lectives instal·lades.

Certificació de la correcta instal·lació i prova de càrrega de les bastides (així com de la seva revisió diària).

Certificació expedida per la Direcció Facultativa de l’adequació dels talussos en excavació, o si escau, dels mitjans de contenció emprats.

Documentació sobre el projecte tècnic de les grues-torre (inclòs el certificat de posada en servei).

 Llibre de subcontractació.

 Nomenament de recursos preventius (per a les activitats especificades en avaluació o pla).

Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades.

 

Document que acrediti la possessió dels equips de treball usats en l’obra.

Acreditació del compliment del deure de vigilància de les subcontractes (certificat de registre d’empreses acreditades o documentació justificativa).

Informe sobre procedència de la causa justificativa de la subcontractació excepcional.

 

3- Respecte al tema de prevenció de Riscos, des del Gremi tenim al nostre col.laborador de SPASS que us assessorarà en tot allò que cal tenir.

Col·laborador:

Joaquim Bardolet

El llibre de subcontractació el podeu adquirir al Gremi (cost= 10,00€ + iva)

Aquí podeu consultar els contractes que cal fer amb els vostres col.laboradors subcontractats.